Cevaplar

2012-10-29T19:04:11+02:00

HİNT MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
En eski medeniyetler İndus Medeniyetleri'dir Hindistan'daki ilk medeniyet Sint Medeniyeti'dir
İndus ve Ganj nehirleri verimliliği artıran etkendir
Güçlü devletler oluşamamış, küçük prenslikler ortaya çıkmıştır
Kast örgütünü Ariler kurmuştur

HİNT MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
Eski Hint Medeniyeti'nde en önemli toplumsal kurum KAST Teşkilatı'ydı Kast Teşkilatı beş bölümden oluşurdu
1 Brahmanlar : Din adamları
2 Ksatriyalar : Askerler ve soylular
3 Vaysiyalar : Sanatkar, tüccar ve köylüler
4 Südralar : İşçiler
5 Paryalar 

İSKİT MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
İskitler, MÖ XI yy ile MS II yy arasında yaşamışlardır
Göçebe-atlı kavimlerin en büyüğüdürler
Diğer adları Sakalar olup, tarihte Önemli rol oynayan ilk Türk topluluğudur
MÖ VII Yüzyıllarda Tuna Nehri'ne ulaştılar
İskitler, Yakut Türkleri'nin atalarıdır

İSKİT MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
İskitler ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini Kurgan olarak bilinen çadır mezarlara gömerlerdi
İskitler, en eski Türk dini olan Şamanizme inanırlardı
İskitlerin Asya'daki mücadeleleri Alper Tunga Destanı'nda anlatılmıştırMezopotamya Medeniyetleri

AKADLAR SİYASİ TARİHİ
Akadlar, Sami Soyundan gelir
Başkent Akad olmak üzere, MÖ 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde krallıklarını kurdular
Kısa sürede tüm Mezopotamya'ya hakim olduktan sonra Sümer Medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar
Kral Sargon önderliğinde tarihteki ilk büyük imparatorluğu kurdular
Akad Krallığı, MÖ 2150 tarihinde Uruk Krallığı tarafından yıkıldı

AKADLAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
Akadlar, Sümer Uygarlığı'nı devam ettirerek büyükbir imparatorluk kurdular
Tarihte ilk kez daimi ordu kuranlar Akadlar olmuştur

ASURLULAR SİYASİ TARİH
Asurlular, Sami ırkına mensuptur
MÖ 2000'lerde Mezopotamya'ya geldiler 
Başkentleri en önemli ticari merkezleri Asur kentiydi
Tüccar bir kavim olan Asurlular, en çok Anadolu'da ticaret yapmışlardır
Asurluların varlığına MÖ 612'de Medler, Babilliler ve İskitler tarafından son verildi

ASURLULAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
Asurlular daha çok Anadolu'da yaptıkları ticaret ile tanınırlar
Anadolu'da ticari koloniler kurdular
Anadolu'da, Asur Pazar yerlerine KARUM denir
Büyük bir askeri imparatorluk kurdular
Güçlü orduları ve şiddetli kanunları vardı
En ünlü tanrıları Asur'du
Mezopotamya'da ölümden sonra hayat inancı olmadığından, anıt mezarlara hiç rastlanmaz

BABİLLİLER SİYASİ TARİH
Sami soyundan gelen Amurrular'a Babilliler denir
Başkent Babil olmak üzere MÖ XIX yy'da Mezopotamya'nın en güçlü devletini kurdular
Birinci Babil Devleti'ni MÖ 1594'te Hititler yıktı 
İkinci Babil Devleti'ni MÖ 539'da Persler yıktı

BABİLLİLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
Babilliler, Kral Hammurabi zamanında mutlak krallığa dayalı büyük bir imparatorluk kurdular
Sümer Kralı Urukagina tarafından yazdırılan ilk kanunlardan sonra Mezopotamya'da bilinen diğer bir kanun ise Hammurabi Kanunları'dır
Babilliler, astronomi çalışmaları yapmışlar, burçları bulmuşlar ve yılı 354 güne bölmüşlerdir
Babillilere ait en önemli sanat eserleri şunlardı : Hammurabi Steli, Babil Kulesi ve Babil'in Asma Bahçeleri

SÜMERLER SİYASİ TARİHİ
Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerler'dir
Sümerlere ait en önemli şehirler, Lagaş, Uruk, Endu, Kalde ve Kaş'tı
Sümerler, MÖ 1950'de Elamlar tarafından yıkıldı
Çivi yazısını icat eden Sümerler böylelikle tarihi devirleri başlatmış oldular

SÜMERLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
Sümerler krallarına Patesi adını verirlerdi
Yazı, tarihte ilk defa Sümerler tarafından kullanıldı
Tarihte bilinen en eski kanunlarda Sümerler'e aittir
Doğa güçlerine inanan Sümerler'de en ünlü tanrılar, Anu (Gök tanrısı), Enlil (Yeryüzü tanrısı), Enki (Okyanus tanrısı)'dır
Sümerlerde en önemli sanat eserleri zigguratlardır 

2 5 2