Cevaplar

2012-09-24T17:02:09+03:00

Toplumların gelişimleri sırasında görülen kopukluk ve rahatsızlık dönemleri bunalım (kriz) diye adlandırılır. Enflasyon veya para­nın değer kaybı gibi finansalbunalımlardan ve iiretim-tüketim dengesizliği şeklinde kendi­ni gösteren Ekonomik bunalımlardan başka, çevrimsel olgularolarak nitelenen çeşitli bo­yut ve ağırlıklardakî siyasal bunalımlardan da söz edilebilir.

Bazıları bunalım terimini M.Duverger’in ifa­desiyle “rejim çatışmalarımla sınırlandırırlar. Örneğin hükümetin istifasından kaynaklanan “kabine bunalımı” gibi ki, o da siyaset oyunu­nun tabiatında vardır. Bunun da ötesinde, Fransa’nın III. ve IV.Cumhuriyet dönemlerin­de rastladığımız gibi kronikleşmiş bir “hükü­met bunalımı”, rejimbunalımına, yani rejim tartışmalarına veya anayasa değişikliğine yol açabilir. Daha kötüsü devlet bunalımı veya lop-lumsal bunalımdır. Devlet bunalımında devle­tin toplumun Gelişim sürecine ayak uydurama­ması, Toplumsalbunalımda ise toplumsal dü­zenin alt-yapısım oluşturan geleneksel değer­lerin ideolojik nedenlerle suçlanması sözkonu- su olur.

Ekonomik Bunalım

Arz ve talep arasındaki bir dengesizliği izle­yen zamanlarda büyüme döneminden durgun­luk dönemine geçiş ekonomik bunalım diye adlandırılır. Bu geçiş, ülkenin kalkınmasında­ki uygun ortamın aniden yok olma sürecidir ve aynı zamanda çeşitli olayların birikmesi so­nucu meydana gelir.

Bu bunalımın açıklaması değişik doktrinler­de değişik şekillerde yer alır. Klasiklere göre, ekonominin doğal kendi kendini düzenleme mekanizmalarının aksatılması bu dengesizli­ğin nedenini teşkil eder. Neo-libcrallere göre ise bunun nedeni ekonomik fenomenlerde gö-

rülen zaman boşlukları ile ekonominin temci değişkenlerinden sapmalardan kaynaklanan dalgalanmaların varlığıdır. Marksistler de bu­nu üretimin talepten fazla olmasının yol açtığı uyumsuzluk olarak açıklarlar.

XIX. yüz yılın tamamında buna1 . ılar birbiri­ni kovalamıştır. XX. yüzyılın ilk yarısında da tarım ürünlerindeki düşük üretimle bazı sek­törlerdeki fazla üretimin neden olduğu buna­lımlar görüldü. 1974 bunalımını saymazsak (ki bu bunalım son kırk yılın en büyük gerilim­lerine sebep olmuştur) 1929 Büyük Bunalı-rm’ndan bu yana batı ekonomileri fazla bir ge­rileme yaşamadılar. Herhangi bir anda yakla­şan bir bunalım kokusu aldıklarında hükümet­ler, bunun durgunluğa yol açmamasına gayret etliler. işte bundan dol ayı ‘ekonomik çevrim­ler’ yerine ekonomik dalgalanmalardan bah­setmek daha yerinde olur.

Daha genel bir anlamda ise bunalım terimi, ekonominin -bir branş, bir sektör gibi- özel bir alanında çöküşü ifade etmek için de kulla­nılabilir.

Gelen Aramalar: ekonomik bunalımlar nelerin göstergesidirekonomik bunalımlar neyin göstergesidirekonomik bunalım nelerin göstergesidirekonomik bunalım neyin göstergesidirekonomik bunalımlar nelerin göstergesiekonomik bulanımlar nelerin göstergesidirbunalım nedirekonomik bunalım nedirekonomik bunalımlar neyin göstergesibunalım ne demektir

0
2012-09-24T17:13:29+03:00

çok borcun varsa eğer ekonomik b. girilebilir

0