Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T19:44:05+02:00

merhaba eğer soru bitiyse kaynak kitaplarında sana site öneriyim okel hoca çok güzel hem soru soruyo hemde videolu anlatım yapıyo :) :) yardımcı olabilidiysem venirim :) :)

1 1 1
2012-10-29T19:45:27+02:00


A-) Aşağıda verilen cümlelerde boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(15 puan)
Nitel gözlem Amper Nicel gözlem
Ölçmede hata Termodinamik

1. Termodinamik, Isı ve sıcaklık kavramlarını inceler.
2. Elektrik akımı birimi …Amper….. ‘dir.
3. Araç ve gereç kullanarak yapılan gözleme, Nicel gözlem 
denir.
4. Duyu organlarını kullanarak yapılan gözleme , Nitel gözlem denir.
5. Hesaplanan ölçüm değerinin gerçek değerden farklı olması …… … Ölçmede hata olarak bilinir.
B) Aşağıda verilen cümleleri Doğru veya Yanlış olarak yazarak belirtiniz. (15 puan)
1. Bilimsel yasa, herkesçe kabul edilir (Doğru …)
2. SI birim sisteminde kütle birimi, gram’dır (Yanlış …)
3. Sıcaklık, barometre ile ölçülür (Yanlış …)
4. Enerji birimi, joule’dir (Doğru ……)
5. Enerji harcandığında kesinlikle iş yapılır. (Yanlış …)

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (20 puan)
1- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi skalerdir?
a) Enerji b) Hız c) Yer değiştirme d) Ağırlık e) Kuvvet

2- I. Verilere uygun hipotez kurulur 
II. Bilimsel problem saptanır
III.Hipoteze dayalı tahminlerde bulunulur
IV. Problem ile ilgili veriler toplanır.
Yukarıda verilen işlem basamaklarının doğru sıralaması nasıl olur?
a) II-I-IV-III b) IV-II-I-III c) II-IV-I-III 
d) IV-II-III-I e) II-III-IV-I

3- Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklerden değildir?
a) Alan b) Kuvvet c) Enerji
d) Hacim e) Uzunluk

4- Aşağıdaki birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Zaman ----------- saniye
b) Enerji ------------ Kalori
c) Kütle ------------ kilogram
d) Alan ----------- m3 
e) Kuvvet ----------- Newton

5- Aşağıdakilerden hangisi nicel bir gözlemdir?
a) Ünlü besteci Beethoven son bestesini sağır olarak yapmıştır.
b) Güneş ısı verdikçe küçülür.
c) Fenerbahçe Kulübü ‘nün ilk adı “Siyah Çoraplılar” dı.
d) Bir insandaki toplam damar uzunluğu ile Dünya-Güneş
arasındaki mesafe eşit ve 150 milyon km’dir.
e) Türkiye’de dört bölgede birden toprağı bulunan tek il
Bilecik’tir.
D) Aşağıda verilen birimleri, karşısında belirtilen birime dönüştürünüz. (20 puan)
1. 50 dam = ……50000… cm
2. 0,06 dm2 = ……600…… mm2
3. 10000 cm3 = …0,01………. m3
4. 20 kental = …2000.. kg

E) Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.( 30 puan )
1. 
10 0 6 10

A cismi 2 gram 10 gram 10 gram


Yukarıdaki eşit kollu terazinin sol kefesine A cismi ile 2 gram,sol kefesine de 10’ar gramlık 2 cisim kütle konularak binici 6. bölmeye getiriliyor.Binicinin kütlesi 10 gram ise;
a) Terazinin duyarlılığını bulunuz.
b) A cisminin kütlesini bulunuz.


cevap : a) Duy= binicinin kütlesi / kol.bölme sayısı
Duy= 10 / 10 
Duy= 1 gram

b) S msol = S msağ
mA + 2 = 10 + 10 + Duy.Bin.Bul.yer
mA + 2 = 10 + 10 +6.1
mA = 24 gram.

2. Ölçmede hata ne demektir? Hata nelerden kaynaklanabilir? Kısaca yazınız.

cevap: Ölçmede Hata: Bir büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka denir.
Hata şunlardan kaynaklanabilir; 1. Ölçmeyi yapan kişi
2. Ölçme aletinden, 3. Ölçme yönteminden
4. Ölçmenin yapıldığı ortamdan 
kaynaklanabilir.


3. 5 N ağırlığındaki bir cismi yatay olarak 250 metre ileri götürmek için cisme 15 Newton’luk yatay kuvvet uygulanıyor.Yapılan işi bulunuz.
W = F . Dx
W = 15 . 250 
W = 3750 joul

1 2 1