Cevaplar

2012-10-29T20:19:38+02:00
Coğrafya kendi içerisinde beş böLüme ayrıLır:

1)DoğaL sistemLer:Bu öğrenme aLanında dünyamız,haritaLar,yerşekiLLerinin oLuşumu,yerşekiLLerini oLuşturan iç ve dış kuvvetLer ikLim biLgisi,bitki örtüsü gibi konuLar inceLenecektir.
DoğaL sistemLer kendi içinde şu grupLara ayrıLır.
-Kartoğrafya(harita biLimi)
-KLimatoLoji(ikLim biLimi)
-JeomorfoLoji(yerşekLi biLimi)
-Hidrografya(su biLimi)
-Biyocoğrafya(canLı biLimi)
biyocoğrafya da kendi içinde
zooLoji(hayvan biLimi) ve Botanik(bitki biLimi) oLarak ikiye ayrıLır.
şimdi bunLarı kısaca açıkLayaLım.
Kartoğrafya
yeryüzünün şekLi,boyutLarı,hareketLeri,coğraf
i oLayLarın dağıLışının haritaLarda gösteriLmesi ve harita çizim yöntemLeri üzerinde durur.
Coğrafi oLayLarın ve coğrafi şekiLLerin,grafik,diyagram,bLokdiyagram gibi çeşitLi yöntemLerLe çiziLerek açıkLanmasını sağLar.
KLimataLoji
Yeryüzünde ikLim şartLarının oLuşumunda etKiLi oLan faktörLeri ve ikLim şartLarının geneL karakterLerini ve etki aLanını beLirLeyen biLim daLıdır.MeteoroLoji veriLeri ikLİm şartLarının beLirLenmesinde önemLi bir kaynak oLuşturur.
KLimatoLoji biLiminde daha çok hava oLayLarından faydaLanıLır.
JeomorfoLoji
Yerkabuğunun ve yerşekiLLerinin oLuşumunda etkiLi oLan iç ve dış kuvvetLerin neLer oLduğunu,ne gibi yerşekiLLeri oLuşturduğunu inceLer.
KonuLar işLenirken jeoLoji,jeofizik,petroğrafi,pedoLoji gibi biLimLerden yararLanır.
Hidroğrafya
Yeryüzünde ve yeraLtında buLunan suLarı ve doLaşımını inceLer.
okyanusLar,denizLer,göLLer,akarsuLar,yağışLar yerüstü suLarını,kaynakLar ise yeraLtı suLarını oLuşturur.
Biyocoğrafya

Dünyada biyosfer katını oluşturan bitki ve hayvanların yeryüzünde dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır.
2)Beşeri SistemLer
Dünya üzerinde nüfusun doğrudan yerleşim yeri seçiminde nelerin etkili olduğu ve yerleşmelerinin gelişimini, nüfusun yeryüzünde dağılımını bu dağılımda etkili olan doğal ve beşeri faktörleri inceleyerek gelişim süreçlerini açıklar.
3)MekansaL sentez
sınırları belli bir alandaki coğrafi şartlar incelenir
4)Küresel ortam:
Dünya üzerinde bölge kavramı ve bölgelerin genel özellikleri incelenir.Ülke ve kıtalar bu grupta yer alır.
5)Çevre ve toplum:
çevrenin ne olduğunu,insanla çevre arasındaki ilişkileri,çevre sorunlarını ve

 

 

3 5 3
2012-10-29T20:20:19+02:00
Coğrafi Konum [değiştir]

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır.

Özel Konum [değiştir]

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.

Özel konum ülkelerin; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını ,turizm faaliyetlerini, ulaşım imkânını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.

 

Türkiye Asya, Avrupa ,Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur. Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır. Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir. Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur. Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer. Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler. Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır. Not: Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir. Fark az ise düzlüktür.Matematik Konum [değiştir]

Matematik konum:Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a ve Greenwich ‘e göre konumudur.

Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

 
1 3 1