Roman, insanların baĢından geçen ya da geçebilecek türdeki olayları yer ve zaman belirterek anlatan uzun yazı türüdür. Yazarın üstün bilgisi, sağlam gözlemi, duygusu romanın
baĢarılı olmasını sağlayan en önemli etkendir.

Bu Nedir

Tanımlama Örnekleme Sayısall Verilerden Y. Karşılaştırma

KarĢılaĢtırma; nesneler, kavramlar, olay ya da durumlar arasındaki benzerlik veya farklılıkların dile getirilmesidir. Dolayısıyla karĢılaĢtırma, yalnızca iki kavram arasındaki kar-
Ģıtlıkları gösterme değildir. Benzerlikleri gösterirken de karĢılaĢtırmalardan yararlanılabilir.

bU nEDİR?

Ġlkokul çağındaki bir öğrencinin kırk dakikalık derste dikkatini öğretmende tutma süresi
on beĢ dakikadır.Lise öğrencilerinde ise dikkatli ders dinleme otuz dakikaya kadar çıkmaktadır.Verimli ders iĢlemek isteyen öğretmenin bunları göz önünde bulundurması gerekir.
bU NEDİR?

Genç Kalemler hareketi,edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayıĢı getirmiĢtir.Türkçe kendi benliğine yavaĢ yavaĢ dönmeye baĢlamıĢ;halk,aydınların yazdıklarını
anlar duruma gelmiĢtir.1911’li yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’i açıp okuyun,
severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını.Sözcükler, tamlamalar hep anlayacağınız biçimdedir.

bU NEDİR?

hEPSİ NEDİR SEÇENEKLERİ SÖLÜYORUM

TANIMLAMA ÖRNEKLENDİRME SAYISAL VERİLERDEN Y. kARŞILAŞTIRMA

HEPSİNİN CEVABINI SÖLEYİN

1

Cevaplar

2012-10-30T13:06:29+02:00

1.tanımlama

2.açıklama

3.karşılaştırma

4.tanık gösterme

0