Cevaplar

2012-10-30T15:09:43+02:00

10.Başarının, üstünlüğün değeri, milletin gönül birliğinde durur; koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar.

0
2012-10-30T15:19:26+02:00

   Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten       Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükumetten

 

       Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten

       Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten

 

       Hâkir olduysa millet şânına noksan gelir sanma

       Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten

 

       Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır

       Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten

 

       Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir

       Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten

 

       Hemen bir feyz-i bâkî terkeder bir zevk-i fânîye

       Hayatın kadrini âlî bilenler hüsn-i şöhretten

 

       Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetler

Nedir insâna bilmem menfaat hıfz-ı emânetten

 

       Cihânda kendini her ferdden alçak görür ol kim

       Utanmaz kendi nefsinden de âr eyler melâmetten

 

       Felekten intikam almak demektir ehl-i idrâke

       Edip tezyîd-i gayret müstefîd olmak nedâmetten

 

       Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millete

       Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re’y-i ümmetten

 

     Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi

       Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten

 

       Kazâ her feyzini her lûtfunu bir vakt için saklar

            Fütûr etme sakın milletteki zâ’f u betâetten

 

       Değildir şîr-i der-zencîre töhmet acz-i akdâmı

       Felekte baht utansın bî-nasîb erbâb-ı himmetten

    

       Ziyâ dûr ise ezc-i rif’atinden ıztırârîdir

                  Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

 

       Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim

       Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

 

       Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim

       Cihângîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretten

 

       Biz ol ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hâmiyette

       Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

 

       Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavga-yı hürriyet

       Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten

 

       Kemend-i cân-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın

       Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

 

       Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin

       Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

 

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler

       Ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten

 

       Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim

       Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

 

       Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlîdir

       Vazifem menfaatten hakkım ağrâz-ı hükûmetten

 

       Civanmerdân-ı milletle hazer gavgadan ey bidâd

       Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-ı hamiyetten

 

       Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet

       Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

 

       Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret

       Ezilmez şiddet-i tazyîkden te’sîr-i sıkletten

 

       Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet

       Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

 

       Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme

       Cemâlin tâ ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

 

       Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmid-i istikbâl

       Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye’s ü mihnetten

 

       Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infâz et

       Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin her türlü âfetten

 

       Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar

       Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

 

                                                                                       NAMIK KEMAL          

 

0