Cevaplar

2012-10-30T16:59:53+02:00

AZONAL (TAŞINMIŞ TOPRAKLAR) Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin, çeşitli sahalardan aşındırarak taşıdıkları materyalleri biriktirmeleriyle oluşan topraklardır. 

Bunlardan;

Akarsu biriktirmesiyle oluşanlara alüvyal topraklar,

Buzul biriktirmesiyle oluşan topraklara moren topraklar,

Rüzgâr biriktirmesiyle oluşan topraklara da lös topraklar denilmektedir.

Toprakların, eğimli sahalarda, oluştuğu ana kaya üzerinden, akarsu, rüzgâr, buzullar ve diğer dış kuvvetlerin etkisiyle taşınarak, eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşur. Alüvyon, lös, moren, kolüvyal, litosoller ve regoseller taşınmış topraklardır. Taşınmış topraklar, organik ve mineraller bakımından zengin topraklardır.

Alüvyon:

Eğimli sahalardan akarsu ve sel sularının aşındırarak taşıdığı ince malzemelerin akarsuların eğiminin ve taşıma gücünün azaldığı alanlarda birikmesiyle meydana gelirler. Mineral bakımından zengin topraklardır.

 

 

1 5 1
2012-10-30T17:00:25+02:00

Kalsimorfik Topraklar:

Yumuşak ve killi kireçtaşı depoları üzerinde oluşan bu topraklar kireç yönünden zengin ve tarıma uygunlardır. Bu toprak tipi ikiye ayrılır:

a) Vertisol topraklar: Killi ve kireçli olan bu toprakların işlenmesi zordur. Bu toprakların bulunduğu alanlarda yazın çatlaklar oluşur, çatlaklara üst toprak dökülür ve yağışlı dönemde toprak alttan üste doğru itilir.

b) Rendzina Topraklar: Yumuşak Kireçtaşları üzerinde gelişen içi çakıllı topraklardır.0