Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T21:37:29+02:00

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ SONUÇLARI

Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.

Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi)  yatırımlar artar.

Tasarruflar azalır.

Kalkınma hızı yavaşlar.

Kişi başına düşen milli gelir azalır.

Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.

Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.

Çevre sorunları artar.

NÜFUS ARTIŞININ OLUMLU SONUÇLARI

Mal ve hizmetlere talep artar.

Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.

Üretim ve vergi gelirleri artar

Ülke savunmasına katkısı olur.

İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır

2. Coğrafi konum ve iklim koşullarının nüfus dağılışı üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Coğrafi konum bir yerin iklimini ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkiler. bu durum da nüfusun dağılışını etkiler. örnek coğrafi konum olarak kutup bölgesinde bulunan bir yerde yaşanan elverişsiz iklim şartları insan hayatını ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğinden bu tür yerler seyrek nüfuslanmıştır.

3. Nüfus sayımlarında hangi bilgileri öğrenebiliriz?

 Nüfus miktarı

 Yaş grupları

 Kent ve kır nüfusu

 Nüfusun eğitim durumu

 Nüfusun mesleklere göre dağılımı

 Nüfusun cinsiyet durumu

 Nüfus hareketleri

4. Kuzey Yarım Küre'de nüfusun Güney Yarım Küre'ye göre fazla olmasının nedenlerini açıklayınız.

Karaların Kuzey Yarım Küre'de daha geniş alan kaplaması,

Sanayinin gelişmiş olduğu merkezlerin Kuzey Yarım Küre'de daha fazla olması

Kuzey Yarım Küre'nin yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasıdır.

5. Nüfus artış hızını düşüren nedenler hangileridir?

Aile planlamaları

Kadının çalışma hayatına girmesi

Ülkenin savaşa girmesi

Doğal afetlerin yaşanması

Eğitim seviyesinin yükselmesi

Gelişmişlik seviyesinin artması

6. Bağımlı nüfus oranını belirleyen temel etmen nedir?

Ülkenin gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı az iken , az gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı fazladır.  Çünkü az gelişmiş ülkelerde doğum oranları fazla, gelişmiş ülkelerde doğum oranı azdır.

7. Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısını açıklayınız.

Genç nüfus oranı azdır.

Ortalama insan ömrü uzun olduğundan yaşlı nüfus oranı fazladır.

Çalışan nüfus oranı fazladır.

Bağımlı nüfus oranı azdır.

1 5 1