Cevaplar

2012-10-30T22:40:11+02:00

Edebiyat yazılısından, işlediğiniz konular çıkar bence. 

0
En İyi Cevap!
2012-10-30T22:40:14+02:00

1 – Yukarıdaki beyitlerde devletin hangi nitelikleri üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci beyitte verilmek istenen mesajı yazınız ? ( 10 Puan. )


2 – Kutadgu Bilig’in niçin “alegorik” bir eser olduğunu belirterek türünü ve nazım şekliniyazınız? (10 puan. )
3 – Geçiş Dönemi eserlerinin üç özelliğini yazarak, Divân-ı Lügati’t Türk’ün yazılış amacını belirtiniz ? ( 8 Puan. )
4 – “Mantıku’l Tayr” adlı eserin yazarını yazarak bu eserin hazırlanmasında faydalanılan eserlerden
üçünü belirtiniz ? ( 5 puan)


GAZEL’den
İlet benim selâmımı dildâre ey sabâ dildâr : gönül dostu. Sevgili
Arz eylegil peymanımı ol yâre ey sabâ peyman : haber sabâ : rüzgâr
Dağıt menekşe saçları gül yanak üstüne abir u amber : güzel koku
Saçgil abir u amberi gülzâre ey sabâ gülzâr . gül bahçesi
AHMEDİ


5 – Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçesiyle düz yazıya çevirerek ikinci beyiti açıklayınız ? ( 10 P. )
6 – Bu beyitlerde bulunan söz sanatlarını gösteriniz ? ( 10 Puan )
İlâhi’den
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni dün ü günü : gece gündüz, devamlı
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

YUNUS EMRE


7 – “Yunus’un bir mutasavvuf olduğunu düşünerek “Aşkın aldı benden beni “sözlerinden
ne anladığınızı belirtip bu dörtlüğü Tasavvuf düşüncesine göre yorumlayınız ? ( 10 puan )
8 – Yukarıdaki Gazel ve İlâhi’de bir tema iki farklı yaklaşımla ele alınmıştır. Bu konuyu yazarak yaklaşım farkını belirtiniz ? ( 7 Puan. )
9 – Aşağıdaki cümlede bulunan isim ve sıfatları göstererek yapıları bakımından çeşitlerini yazınız ?
( 10 puan)
Artık herkes biliyordu ki , yoksul çocuğun ona duyduğu sevgi tutkuya dönüşmüştü.
10 – Aşağıdaki dörtlükte bulunan tamlamaları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan)
Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla
Duydun mu çıplak toprağın çıplak insanın yasını
Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla…
Yaşadın mı yağmur duasını
11 Aşağıdaki cümlede bulunan isim- fiil ve sıfat – fiilleri ayrı ayrı gösteriniz ? ( 10 puan)

1 5 1