Cevaplar

2012-10-31T14:08:52+02:00

I.Beyit:

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten

II. Beyit:

İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez

Zirâ bu terâzû bu kadar sıkleti çekmez

Müseddes:

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş

Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş

Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî- kerân olmuş,

Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzabân olmuş.

            Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;

            Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hürrem…

 

1. Yukarıdaki manzumelerin temasını bulunuz.

0
En İyi Cevap!
2012-10-31T14:20:18+02:00

Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz.

a)       Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar.  (  …  ) b)       Namık Kemâl La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir.  (  …  ) c)        Realizm akımının düşünsel temelini Olguculuk ilkesi ile oluşturan bilim adamı A. Comte ‘tur. (  …  ) d)       Ziya Paşa “Harabat” adlı eserinde Batı dünyası ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir.  ( … ) e)       1. dönem Tanzimat sanatçıları romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çok yer vermiştir.   ( … ) f)        Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır.( … ) g)       Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır. ( … ) h)       Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsü kullanmış, dil zevki bakımından ise Fecr-i Âti topluluğuna bağlı kalmıştır.  ( … )

 

1 5 1