Cevaplar

2012-10-31T14:46:59+02:00

Türklerle ilgili en eski bilgiler özellikle Çin kaynaklarından derlenmiştir. Çinliler Türklere T’u-küe adını vermiştir. Orta Asya Türk halklarından bugüne kalan en eski yazılı belgeler, VII. Yüzyıla aittir. En önemli parçaları (Tonyukuk Yazıtı, Kültigin Yazıtı, Bilge Kağan Yazıtı) Moğolistan’da Koşo Çaydam’da yer alan bu yazılı belgelere Orhon ve Yenisey Yazıtları denir. Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen bu yazıtların alfabesini çözüp bilim dünyasına tanıttıktan (1893) sonra, Türk dillerinin tarihi gelişimi üzerinde de çalışmalar başlamıştır. 

Bilim adamları Türk dillerinin tarihi gelişimini Altay dilleri çerçevesinde kuramsal olarak yedi dönemde ele almaktadır: 

1-Altay dönemi 
2-En eski Türkçe dönemi 
3-İlk Türkçe dönemi 
4-Eski Türkçe dönemi 
5-Orta Türkçe dönemi 
6-Yeni Türkçe dönemi 
7-Çağdaş Türkçe dönemi 

Bunlardan ilk üç dönem, elde belgeler bulunmadığından sadece Ana Türkçe’nin kökenine ışık tutması açısından kuramsal olarak var sayılmaktadır. 

Eski Türkçe dönemi, Göktürkçe ve Uygurca’nın kullanıldığı dönemleri kapsar. Orhon ve Yenisey Yazıtlarıyla Uygurca yazmalar bu dönemin yazılı ürünlerini oluşturur. (VI-X. yy) Orhon Yazıtlarındaki dilin somut kavram ve olguları da iletebilecek gelişkinlikte olması ilginçtir.. Bu yazıtlarda yabancı sözcük oranı yalnızca yüde 1 iken, Uygurcada, çeşitli dini metinlerin çevirilerinin etkisiyle yabancı sözcük oranı artmıştır. 
Alıntıdır...

2 3 2
2012-10-31T14:47:05+02:00

özellikle Cinkaynaklarından derlenmiştir. Çinliler Türklere T'u-Kue Adını vermiştir. Orta AsyaTürkhalklarından bugüne Kalan tr Eski Yazılı menu, VII.Yüzyıla aittir. En Önemli'de Parçaları (Tonyukuk Yazıtı, Kültigin Yazıtı, Bilge Kağan Yazıtı) Moğolistan'da Koso Çaydam'da yer alan met Yazılı belgelere Orhon veYeniseyYazıtları denir.Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen met yazıtların alfabesini çözüp Bilim dünyasına tanıttıktan (1893) later,Türkdillerinin Tarihi gelişimi uzerinde de çalışmalar başlamıştır. Bilim adamları

Türkdillerinin Tarihi gelişimini Altay Dilleri çerçevesinde kuramsal olarak Yedi dönemde ele almaktadır: 1-Altay dönemi2-en Eski English dönemi 3-tip English dönemi 4-Eski English dönemi 5-Orta English dönemi 6-Yeni English dönemi 7-Çağdaş English dönemi Bunlardan tür three DÖNEM, elde menu bulunmadığından Eklendi sadece Ana Türkçe'nin kökenine ışık tutması Açısından kuramsal olarak var sayılmaktadır. Eski Türkçe dönemi, Göktürkçe ve Uygurca'nın kullanıldığı dönemleri kapsar. Orhon veYeniseyYazıtlarıyla Uygurca yazmalar met Dönemin Yazılı ürünlerini oluşturur. (VI-X. yy) Orhon Yazıtlarındaki dilin somut Kavram ve olguları da iletebilecek gelişkinlikte olmasi ilginçtir .. Ayşe yazıtlarda Yabancı sözcük rate yalnızca Yude 1 Iken, Uygurcada, çeşitli dini metinlerin çevirilerinin etkisiyle Yabancı sözcük rate artmıştır. Orta Türkçe dönemi, İslam dini ve kültürleriyle ilişkinin kurulduğu, kimi

Türk halklarının İslam dinini benimsediği dönemi içerir. (XI-XV.yy) Ayşe dönemde Türk lehçeleri etek fonetik ve morfolojik yönden farklılaşmayaBaşlamış, etek de Birer Yazi dili olarak gelişme göstermiştir. Bunda Arap ve dillerinin belirleyici rolu olmuştur Fars. XI. Yüzyılda Kaşgarlı Mahmud, Divan-ü Lügat-it-Türk'Ü Araplara Türköe öğretmek amacıyla ahzırlamış; Yusuf Hashacip de Kutadgu Bilig'de İslami ilkelere GÖRE Devlet ve Devlet Yönetimi konusunuişlemiştir. XIII. Yüzyıldan itibaren Tarihi dalgalanmalar dikkate alınarakTürklehçeleri "Batı" ve "Doğu" Türkçesi olarak bölümlenebilir. Batı Türkçesi'nin Kuzey Dalinda Kıpçakça, güney Dalinda Oğzuca (Azerice, Turkmence, Anadolu Türkçesi)FARKLIYazi Dilleri olarak gelişme göstermiştir. Bu arada Anadolu'yu da fetheden Oğzuların Devlet dili olarak once Arapça'yı, later Farsça'yı benimsemiş olmaları, Osmanlılar döneminde Osmanlıca Delos Sahibi verilen BIR İmparatorluk dilinin oluşmasınasoilhazırlamıştır. Batı Türkistan yöresinde Kalan Türklerin dili Doğu Türkçesi olarak olarak anılmaktadır. Doğu Türkçesi Içinde çağatayca'nın Yazi dili durumuna gelmesinde Ali Şir Nevai'nin Büyük rolu vardir. Nevai, Arapça'nın veözellikle farsça'nın tercih edilmesine tepki göstermiş, Muhakemet-ül-lügateyn Adlı eserinde Türkçe (Çağatayca) Ile Farsça'yı karşılaştırıp Türkçenin met dilden Üstün oldugunu göstermeye çalışmıştır.

2 3 2