Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-02T18:12:59+02:00

1-)Yeşil yapraklı bitkiler kendi besinlerini fotosentez yaparak üretirler.Bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A-)klorofil 
B-)karbondioksit 
C-)güneş ışığı 
D-)glikoz

2-)Aşağıda verilen canlılardan hangisinin karbonhidrat depo şeklinin glikojen olduğu söylenebilir?
A-)fasulye 
B-)kaktüs 
C-)mantar 
D-)domates

3-)Aşağıda verilen olaylardan hangisi mutasyona örnek olarak verilebilir?
A-)ışıksız ortamda çimlendirilen bir tohumdan renkli bir bitki fidesinin oluşması
B-)çuha çiçeğinin sıcak ortamda beyaz,soğuk ortamda kırmızı çiçek açması
C-)ten renginin güneş ışığı altında bronzlaşması
D-)zararlı ışınların olduğu bir ortamdaki insanda kanser hücrelerinin oluşması

4-)Bir ailede baba renk körü anne ise sağlam olduğuna göre,doğacak erkek çocukların renk körü olma ihtimali yüzde kaçtır?
A-)%0 
B-)%25 
C-)%50 
D-)%100

5-)DNA ile RNA arasında aşağıda verilenlerden hangisinin ortak olduğu söylenilebilir?
A-)riboz 
B-)deoksiriboz 
C-)fosforik asit 
D-)timin

6-
I. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir
II. Turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
III. Tatları acıdır
Yukarıdaki ifadelerden hangileri asitler için doğru bazlar için yanlıştır?

A. I B. II 
C. II ve III D. I ve II

7- DNA ve RNA molekülleri çok sayıda nükleotidin birleşmesi sonucu oluşur.Bir nükleik asidin sentezinde, I. Fosfat II. Riboz III. Urasil moleküllerinden hangilerinin kullanılması hücrede kesinlikle RNA sentezleneceğini gösterir?

A. Yalnız I 
B. I ve II 
C. II ve III 
D. I, II ve III

8-. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde bulunan bazı moleküllerin sayısı aşağıda verilmiştir. Fosfat : 1600 , Adenin : 200 , Guanin : 450 , Deoksiriboz : 1200 , Timin : 400 , Sitozin :300
Bu hücrede en fazla kaç nükleotitlik bir DNA molekülü sentezlenebilir?

A. 1000 
B. 1200 
C. 1350 
D. 1600


9- İnsanlarda kalıtsal olan ;
I. Albino II. Renk körlüğü III. Orak hücreli anemi IV. Hemofili
Özelliklerinden hangileri cinsiyeti belirleyen kromozomlarla taşınır ?

A. I ve III 
B. I ve IV 
C. II ve III 
D. II ve IV
10. I. Metaller ile ametaller arasında elektron alışverişi ile oluşur.
II. Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur.
III. Metal atomları arasında görülür.
Yukarıda belirtilen bağ türleri aşağıdakilerin hangisinda doğru olarak verilmiştir?

I II III
A) İyonik Kovalent İyonik
B) İyonik Metalik İyonik
C) İyonik Kovalent Metalik
D) Kovalent İyonik Kovalent

11-)S-T-A-G-S-A verilen DNA zincirinin eşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) G-A-U-S-G-T
B) S-U-A-G-S-A
C) G-A-T-S-G-T
D) S-T-A-G-S-A12 I . DNA çift zincirlidir.
II. RNA kendini eşleyebilir.
III. DNA protein sentezler.
IV. Toplam 5 çeşit nükleotid bulunur.

Nükleik asitlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I-II-III
B) II-IV
C) I-III-IV
D) I-IV


13-)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez,oksijenli solunum ve oksijensiz solunumun ortak özelliğidir?
a)oksijen kullanılması 
b)karbondioksit ve su üretilmesi 
c)enzim kullanılması 
d)hammadelerinin organik molekül olması

14-)A-İnsan solunumu B-Fesleğenin fotosentezi C-Fermantasyon
Yukarıdaki olayların hangisinde oksijen kullanılmaz?
a)yalnız A 
b)yalnız B 
c)A-B 
d)B-C

15-.Bir DNA molekülünde 1000 adenin nükleotit bulunmaktadır.Bu DNA ‘da A/S=4 olduğuna göre DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı kaçtır?

a)4000 b)2500 
c)1250 d)10 000

16-.Arılarda döllenmiş yumurtalar bal özü ile beslendiklerinde oluşan bireyler işçi, arı sütü ile beslendiklerinde oluşan bireyler kraliçe olarak gelişir.
Beslenmeye bağlı bu farklılık aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a)Mutasyon 
b)Modifikasyon 
c)Krossing_over 
d)Doğal seleksiyon

17- Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılmaz?
A) Organik baz B) Protein
C) Fosforik asit D) Şeker

18- Kıvırcık saçlı anne ile kıvırcık saçlı babanın düz saçlı çocuğu olmuştur. Çocuğun düz saçlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Kıvırcık saçlılığın çekinik olması
B) Düz saçlılığın baskın olması
C) Anne veya babada düz saçlılık geninin bulunması
D) Anne ile babada düz saçlılık geninin bulunması 

19-2000 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 700 adenin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?
a ) 150 b) 300 
c) 600 d) 700


20- I. Adenin bazı
II. Riboz şekeri
III. Glikoz
IV. Fosfat 
ATP ‘nin yapısında yukarıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) IV B) III C) II D) I

571- Gündüz bulunduğu ortamda yeşil bitkilerin olması sakıncalı değilken, gece uyuduğumuz odada aynı bitkilerin olması istenmez. Bunun sebebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Bitkiler,gece fotosentez sonucu daha az oksijen verirler.
b)Bitkiler,gece fotosentez yaparken odadaki oksijeni kullanırlar
c)Bitkiler,gece sadece solunum yaptıklarından odadaki oksijeni tüketirler..
d)Bitkiler,gece sadece fotosentez yaptıklarından odanın havası kirlenir.
572- Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda CO2 oluşmaz?
I-laktik asit ferman. 
II-oksijenli solunum
III-etil alkol ferman. 
IV-fotosentez

a)I-II b)II-III c)II-IV d)I-IV

573- Bir DNA molekülünün 2600 hidrojen bağı ve 400 adenin nükleotiti varsa sitozin nükleotid sayısı kaçtır?
a)600 b)1800 c) 400 d) 800


574-Günümüzde genetik ile ilgili kuralların çoğu mendelin bezelyelerle yapmış olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır .
mendelin bezelyeleri seçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz ?

a)yetiştirilmesinin kolay ve ucuz olması
b)yabancı tozlaşma yapması
c)adeğişik fenotiplere sahip bireyler oluşması
d)kısa sürede döl vermesi


575-Bir fare türünde,dominant bir gen homozigot durumda öldürücü olmaktadır.
Buna göre,heterozigot (Aa) genotipli iki fare çaprazlandığında,oğul dölü oluşturan bireylerin genotipi çoktan aza doğru nasıl sıralanabilir?

A) Aa – AA – aa 
B) AA – aa – Aa 
C) aa – AA – Aa 
D) Aa – aa – AA

CEVAP ANAHTARI
01 D 11 C 
02 C 12 C 
03 D 13 C 
04 A 14 D 
05 C 15 B 
06 B 16 B 
07 C 17 B 
08 A 18 D 
09 D 19 B 
10 C 20 B0