Cevaplar

2012-10-31T18:10:39+02:00


S1: Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede;

I. ribozom,

II. kloroplast,

III. mitokondri,

IV. sentrozom

organellerinden hangilerinin bulunması zorunludur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) II, III ve IVÇ1: Hücrelerde oksijenli solunum yapmakla görevli olan organeller mitokondrilerdir.

Bu nedenle, hüc*re solunumunu oksijenli olarak yapan ökaryot ya*pılı bütün hücrelerde mitokondri organeli bulunur.

Hücrede protein sentezini sağlayan organel ribozom ve fotosentez yapılmasını sağlayan organel ise kloroplasttır.

Bunun için, belirtilen olayları ger*çekleştiren bir hücrede bu iki organelin de bulun*ması gerekir.

Sentrozom ise sadece hayvan hücrelerinde bu*lunur.

Hücre bölünmesi sırasında, kromozom*ların kutuplara çekilmesini sağlayan iğ ipliklerine, tutunma yeri olarak görev yapar.

Bu nedenle, istenilen özelliklere bakarak, hücrenin sentrozomunun olduğu söylenemez.

Cevap: CS2: Hücrede, enzimlerle gerçekleşen bir biyokimya*sal olay şematik olarak şöyle gösterilebilir:

Substrat + enzim → [ substrat-enzim kompleksi ] → Ürün → Enzim

Aşağıdaki grafikte, numaralanmış eğriler, hücrede gerçekleşen kimyasal olay sırasında, substrat, enzim, substrat - enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki değişmeleri göstermektedir.


Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim komp*leksi ve ürün konsantrasyonlarını gösteren eğ*rilerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?Substrat-enzim

Substrat enzim kompleksi ürün

A) I III IV II
B) II III I IV
C) II IV III I
D) IV II I III
E) IV III II I

1 2 1
2012-10-31T18:22:04+02:00

ıfım Oksijenli solunum il

0