Cevaplar

2012-10-31T18:14:45+02:00

İnsalar Ve hayvanlar bulunur

2 1 2
2012-10-31T18:15:10+02:00


Tek hücreli canlılarda doku bulunmazken; alg ve sünger gibi en basit çok hücrelilerde
doku ya hiç yoktur ya da çok az farklıla mı tır. Evrimin üst basamaklarına doru ilerledikçe
bütün çok hücrelilerde, canlının çevresiyle daha etkili ileti im kurmasını salayan özelle mi
dokular bulunmaktadır. Bir hayvan ya da bitki olarak tanımladıımız çok hücreli bir
organizma, tek tek hücrelerin rastgele bir araya toplanmı hali olmayıp i birlii içinde olan
çok sayıdaki hücrenin olu turduu birlikteliktir. Çok hücreli organizmalar hücre düzeyinin
üzerinde üç temel yapısal düzey sergilerler:
1. Benzer hücreler dokular halinde grupla ır,
2. Farklı dokuların özel bir düzenle bir araya gelmeleri organları olu turur,
3. Organlar organ sistemleri içinde grupla ır.
Çok hücreli canlılarda; yapı ve i lev yönünden birbirine benzeyen hücreler ile hücreler
arası maddelerden olu an yapıya ddoku denir. Histoloji. Yunanca “histos” (doku) ve “logos”
(bilim) sözcüklerinden meydana gelmi tir. Histoloji organizmanın yapısını olu turan hücre,
doku ve organların yapısını mikroskobik düzeyde inceleyen bilm dalıdır.
Bir dokudan bahsedildiinde aklımıza bu dokuyu olu turan 1. Hücreler ve 2.
Hücrelerarası madde (matriks) gelmelidir. Hücreler tarafından sentezlenen bu ara
maddenin içeriindeki farklılıklara göre dokuları sınıflandırmak mümkündür. Örnein
hücrelerarası maddesi katı olan kemik dokusu, jelatinimsi olan kıkırdak dokusu ve sıvı olan
kan dokus

3 1 3