Cevaplar

2012-10-31T18:16:08+02:00

Vergi Usul Kanunu’nun 5.Maddesinde 6111 Sayılı Kanun’un 82.Maddesiyle yapılan değişikliğe göre vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış ancak, her yıl Mayıs Ayının Son Gününe kadar vergi levhası almak zorunluluğu getirilmiştir. Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına rağmen isteyen mükellefler vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayınlayabilirler.
2010 Yılına İlişkin Vergi Levhaları Meslek Mensubu veya Vergi Dairesince Tasdik Edilmeyecektir:
2010 yılına ilişkin olarak meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek tasdik edilmiş olanlar kullanılmayacaktır. 2010 yılına münhasır olmak üzere aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşturulmuş vergi levhaları 1 Haziran 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden yazdırılarak aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulacaktır.
Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar:
* Ticari Kazanç Sahipleri (Basit Usul Dahil),
* Zirai Kazanç Sahipleri (GVK’nun 52.Maddesinin altıncı fıkrasında yazılı yazıhaneyi açmış olanlar)
* Serbest Meslek Erbabı,
* Anonim Şirketler
* Limited Şirketler
* Eshamlı Komandit Şirketler
Adi ortaklık, Kollektif Şirket ve Adi Komandit Şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak adına ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve ayrı ayrı bulundurulacaktır.
Vergi Levhasının Bulundurulacağı Yerler:
* İşyerinin Merkezinde
* Şubelerinde
* Satış Mağazalarında
* Çiftçilerin (GVK’nun 52.Maddesinde yazılı) yazıhanelerinde
* Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında

0
2012-10-31T18:16:23+02:00

adde 1- Bu Yönetmeliğin amacı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerin, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin düzenli, süratli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için vergi dairelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönetmelik Defterdarlığa bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi şeklinde kurulan vergi dairelerinin kuruluş esaslarına, örgütlenmesine, birimlerin görevlerine, yönetim ve kadrosuna, görev, yetki ve sorumlulukların dağılımına ilişkin hükümleri kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 14 üncü Maddesine göre hazırlanmıştır.

 
0