Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T16:22:54+02:00

Elektronik, elektrik devreleriyle ilgilenen fizik, mühendislik ve teknoloji branşıdır. Bu elektrik devrelerdeki aktif elemanların lineer olmayan davranışı sayesinde zayıf sinyallerin kuvvetlendirilmesi sağlanır ve bu özellik bilgi ve sinyal işlemede kullanılır. Benzer şekilde devre elemanlarının anahtar gibi davranması ile sayısal bilgi işlemede kullanılır. Çeşitli bağlantı yöntemleri kullanılarak da farklı işleve sahip bileşenler bir arada kullanılır.

Elektronik cihazların temel yapı taşlarında silisyum, germanyum, ve galyum elementleri kullanılarak imal edilir. Bu maddeler aralarında mikro veya nano boşluklar bırakılarak elektronların bu elementler arasında kuantum sıçramaları yani elektronların orbital(yörünge) değiştirmesi sağlanarak mantıksal işlemler yaptırılır. Bilgisayarın ve elektronik cihazların temel çalışma prensibi bu ilkeye dayanır. Elektronik devre elemanları bir hastahanenin ameliyathanesinden bin kat daha temiz ortamlarda imal edilir. Bunun nedeni gözle görünmeyen bir toz zerreciğinin bile mikroçip içindeki elektron etkileşimine olumsuz etkisidir.

Elektronik, kablo, motor, jeneratör, batarya, anahtar, röle, transformatör, direnç ve pasif elemanlar kullanarak enerji üretimi, dağıtımı, anahtarlaması, saklaması ve dönüşümü ile uğraşan elektrik ve elektromekanik bilim ve teknolojilerinden farklıdır. Bu farklılık 1906 yılı civarında Lee De Forest'in zayıf radyo ve ses sinyallerinin kuvvetlendirilmesine yarayan ve mekanik bileşeni olmayan triyod'u bulması ile başlamıştır. 1950 yılına kadar bu alan radyo teknolojisi olarak anılmıştır. Çünkü temel uygulaması radyo iletimi, alımı ve vakum tüplerinin tasarımı ve teorisiydi.

Günümüzde birçok elektronik alet elektron kontrolü için yarıiletken elemanlar kullanmaktadır. Yarıiletken konusu katı hal fiziğinin bir dalıdır. Bu başlık elektronik devre tasarımındaki pratik problemlerin çözümü ile ilgilenen elektronik mühendisliğine odaklanmaktadır.

0
2012-11-01T16:37:25+02:00

Fizik, insan yaþamýnýn her alanýnda vardýr. Bir arabanýn
ya da uçaðýn hareket etmesinin, elektrik anahtarýna
dokunulduðunda lambalarýn ýþýk vermesinin, kumandasýna basýldýðýnda televizyonun ya da videonun çalýþmasýnýn, telefonla sesin iletilmesinin, þimþek çaktý-
ðýnda çok þiddetli ses duyulmasýnýn, kimyasal olan
bazý maddelerin radyoaktif ýþýnlar yaymasýnýn, radyoaktif maddelerin çekirdeðinin parçalanmasýyla nükleer
enerjinin ortaya çýkmasýnýn nedeni fizikle öðrenilir.
Fiziðin ne olduðunu ve ne ile ilgilendiðini, kýsaca fizi-
ðin doðasýný bilmek, karþýlaþtýðýmýz ya da merak ettiðimiz olaylarýn fiziksel yönünü keþfetmeye, kainatý ve
onun ötesinde verilen mesajlarý anlamaya, olaylarý daha iyi kavramaya ve yorum yapabilmeye yardýmcý olur.
Fizik, madde ve enerji ile ilgilenir. Olaylarý incelerkende deðiþik alt alanlarda inceler. Fizikteki bilgiler diðer
bilim dallarýnda kullanýlýr. Fizikteki büyüklükler belirli
kurallara göre sýnýflandýrýlýr. Uygun ölçme araçlarý ile
ölçümler yapýlýr. Gözlem ve deneyin fizikte önemli bir
yeri vardýr.
Fizik yasalarýnýn ifade edilmesinde fiziksel modell

0