Cevaplar

2012-11-01T16:31:34+02:00

TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATI
(1860-1896)
1. Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Oluflumu
2. Ö¤retici Metinler
3. Coflku ve Heyecan› Dile Getiren Metinler
4. Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinler
A. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinler
- Roman
B. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler
- Tiyatro Metni
5. Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Genel Özellikleri
Özet
Test II
 ÜN‹TE IITÜRK

0