Cevaplar

2012-11-01T17:02:35+02:00

1. Seçilen ve işe yerleştirilen kişilerin gerçekten başarılı olup olmadığını araştıran insan kaynakları işlevi, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İşe alıştırma eğitimi 
B) İşgören değerleme 
C) Oryantasyon 
D) İşgücü envanteri 
E) İş analizi 

2. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir? 
A) İndeks Hesabı 
B) Kantitatif Teknikler 
C) İleriye Dönük Kestirim 
D) Delphi Tekniği 
E) İşgücü Envanteri 

3. Belli bir dönemde işletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir? 
A) Devamsızlık Oranı 
B) İşgücü Envanteri 
C) Personel Dönüşüm Oranı 
D) Çıkış Sayısı 
E) İndeks Oranı 

4. Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki işgücü tahmininin yapıldığı yönteme ne ad verilir? 
A) İndeks Hesabı 
B) Delphi Yöntemi 
C) Kantitatif Teknik 
D) İleriye Dönük Kestirim 
E) Kalitatif Teknik 

5. Personel planlama işinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanın homojen özellik göstermemesi 
B) Üretim faktörlerinin dağınık olması 
C) Üretim faktörlerinin kıt olması 
D) İşgörenin ücret istemesi 
E) Teknik yetersizlikler 

6. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz? 
A) İşgücü planlama 
B) Teknoloji geliştirme 
C) Eğitim 
D) Kadrolama 
E) Yetiştirme/geliştirme 

7. Aşağıdakilerden hangisi, İKY' nin işlevlerinden biri değildir? 
A) Kadrolama 
B) Planlama 
C) Yetiştirme-geliştirme 
D) Endüstri ilişkileri 
E) Örgütleme 

8. Personel planlama işlerinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Personel maliyetinin yüksek olması 
B) Personel sayısının fazla olması 
C) Nitelikli personel gereksiniminin fazla olması 
D) Teknolojinin yetersiz olması 
E) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisi olması 
9. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir? 
A) Delphi Tekniği 
B) Durum Analizi 
C) Kantitatif Teknikler 
D) İleriye Dönük Kestirim 
E) İndex Hesabı 

10. İş analizleri ve iş tanımları insan kaynakları yönetimi işlevlerinin hangisi içinde yer alır? 
A) Planlama 
B) Kadrolama 
C) Değerleme 
D) Ödüllendirme 
E) Yetiştirme 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T17:04:43+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama sisteminin kolaylaştırıcı fonksiyonlarından biridir? 
A) Satış yapma 
B) Satın alma 
C) Taşıma 
D) Depolama 
E) Standartlaşma 

2. Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üretim 
B) Pazarlama 
C) Muhasebe 
D) Finansman 
E) Yönetim 

3. Satın alma karar sürecinin ilk aşaması, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hedef belirleme 
B) Değerlendirme 
C) Gereksinmenin ortaya çıkması 
D) Deneme 
E) Haberdar olma 

4. Belirli mevsimde üretilen çay yaprağının, çay üretimi için depolanarak ihtiyaç duyulan zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesi, aşağıdaki faydalardan hangisini yaratır? 
A) Zaman faydası 
B) Yer faydası 
C) Mekan faydası 
D) Şekil faydası 
E) Mal faydası 

5. Rakiplere karşı işletmenin güçlü yönlerini ortaya koyan ve işletmenin kaynaklarını verimli kullanmayı hedefleyen analitik süreç, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dağıtım 
B) Fiyat 
C) Pazarlama sistemi 
D) Pazarlama araştırması 
E) Pazar bölümleme 

6. Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışlarını etkileyen bireysel faktördür? 
A) Meslek 
B) Değer yargıları 
C) Aile 
D) Kültür 
E) Referans grupları 

7. I. Pazar bölümleme esaslarının tanımlanması 
II. Her bir, pazar bölümü için müşteri profilinin geliştirilmesi 
III. Pazar potansiyelinin belirlenmesi 
IV. İşletmenin pazar payının tahmin edilmesi 
V. Spesifik pazar bölümlerinin seçiminin yapılması 
Tüketici pazarının bolü inlenmesinde izlenen aşamaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1,11, III, IV, V 
B) II, 1,111, V, IV 
C) V, IV, II, I, III 
D) II, V, IV, I, III 
E) III, I, IV, V, II 

8. Üretilen ürünün az, talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinde, kullanılan pazarlama dönemi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Satış Anlayışı Dönemi 
B) Pazarlama Anlayışı Dönemi 
C) Üretim Anlayışı Dönemi 
D) Dağıtım Anlayışı Dönemi 
E) Talep Anlayışı Dönemi 

9. Araştırma raporunun üst düzey yöneticilere sunulması durumunda, aşağıdakilerden hangisi hazırlanır? 
A) Bilgi Raporu 
B) Teknik Rapor 
C) Bilimsel Rapor 
D) Bireysel Rapor 
E) Özet Rapor 

10. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama bilgi sisteminin oluşumunda gerekli olan bilgiler arasında yer almaz? 
A) Analiz etme 
B) Değerlendirme 
C) Gerekli bilgilerin toplanması 
D) Araçlardan yararlanma 
E) Sosyal faktörlere bağlarım1 5 1