Cevaplar

2012-11-01T18:44:51+02:00


TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI

1-COĞRAFYA
Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelirTarihi olayların oluşumu esnasında;İklim,yeryüzü şekilleri,ekonomik faaliyetler,konum vb coğrafi faktörler etkili olabilmektedirBu faktörlerin bilinmesi tarihi olayların tüm yönlerinin aydınlanmasında büyük ölçüde katkı sağlamaktadır

2-ARKEOLOJİ
Arkeoloji kazı birimidirÖzellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısısından önemlidirArkeoloji;yalnızca torak altındaki buluntuları konu edinen bir bilim dalı değildirGünümüzde denizaltında yapılan araştırmalar sonucunda da eski uygarlıklar ile ilgili birçok tarihi buluntular elde edilebilmektedirGünümüzdede denizaltı arkeolojisi sayesinde ticaret,sanat,ekonomi,kültür ve ulaşım gibi birçok konuda bilgilere ulaşmak mümkündür

3-ANTROPOLOJİ
İnsan ırklarını incleyen bilim dalıdırİnsanın iskelet,kafatası gibi fiziki yapsını araştıran bu bilim dalı,insalık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında yardımcı olurAntropolojinin bir dalı olan sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişmeleri inceler

4-ETNOGRAFYA
Bu bilim,taoplumların yaşayış,gelenek,örf,adetlerini incelerBu incelemler sonucunda etnografyanın ortaya çıkardığı bilgiler, tarihi belgelerin az olduğu durumlar da büyük önem taşır

5-HUKUK
Hukuk,toplu halde yaşayan insanların birbirleri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara denirBu topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi, siyasi, ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilirHukuk ile tarih ilişkisi insanlığın var oluşundan beri devam etmektedir

6-KRONOLOJİ
Kronoji zaman bilimidirTarih bir olay için zaman önemli bir unsurdurOlayların meydana geldiği tarihin bilinmesi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olurTarihi olayların zamanın belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır

7-EDEBİYAT
Edebiyat duygu ve düşünceleri söz veya yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatıdırTarih boyunca meydana gelmiş önemli olaylar edebiyata kanu olmuş,bu olayların aktarılmasında edebiyat önemli bir rol oynamıştır

8-FELSEFE
Felsefe,akıl ve matık ilkerine uygun düşünmeyi esas alan bir bilimdirBu bilim öncelikle varlık, bilgi ve ahlakla ilgilidirFelsefenin tarihi olaykaru değerlendiren kolu ise "Tarih Felsefesi"dirOlayların doğru tahlili ancak o devrin felsefesinin bilinmesi ile mümkün olur

9-PALEOGRAFİ
Eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına Paleografi denirBir toplumun dilini bilmek tarihi araştırmalar için yeterli değildir Dille birlikte kullanulan yazınında bilinmesi gerekirÖrneğin;Msır tarihi incelenirken hiyeroglif;Orta Asya Türk Tarihi incelenirken; Orhun,Uygur ve Çin alfabeleri bilinmektedir

10-EPİGRAFİ
Epigrafi, anıtlar üzerinde ki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdırFiloloji ve paleografi bilimleri ile iş birliği içerisinde çalışırAnıtlar üzerinde ki kitabeler ait olduğu dönem hakkında önemli bilgiler verir

11-SOSYOLOJİ
Sosyoloji, genel olarak toplumu inceleyen bilim dalıdırToplumsal olayları bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşları insan ve toplum yaşamına etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur

12-FİLOLOJİ
Filoloji, dünyada var olmuş ve var olan dilleri incelerDiller arasındaki akrabalık bağlarını, sözcük alışverişlerini araştırırGöç hareketlerinin açıklanmasında, toplulukların yakınlık derecelerini ortaya koymada tarih bilimine yardımcı olur

13-DİPLOMATİK
Belgeleri tür,(ferman,şeriye sicili, antlaşma metinleri vb)şekil ve içerik bakımından değerlendiren bilim dalına Diplomatik denirBelgelerin sahte olup olmadığı, hangi makamdan hangi makama yazıldığı, belgelerin üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiği, kurumlar ve devletler arası yazışma şekilleri, bürokrasi, hukuk, devlet politikası ,yönetim anlayışı vb konularda tarih bilimine yardımcı olur

14-NÜMİZMATİK
Nümizmatik, eski paraları incelerBu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olurPara üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçiye önemli ipucu verebilir

15-İSTATİSTİK
İstasitsik belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilşkin tahimn yapma ilkelerini kapsayan bir bilimdir

16-EKOLOJİ
Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleten ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bir bilimdir

17-KİMYA
Ele geçen eserlerin hagi döneme ait olduğunun belirlenmesinde kimya bilimi tarihe yardımcı olurKimyada kullanılan "KARBON 14" metodu ile tarihi buluntuların made yapısını inceleyerek ait oldukları dönem belirlenmeye çalışılırAynı zamanda belgerin ya da bulguların kimyasal özellikleri inceleyerek orjinal olup olmadıkları hakkında değerlendirmelerde bulunur

18-SANAT TARİHİ
Sanat tarihi,kısmen arkeolojininde metodlarını kullanarak son zamanlarda gelişme göstermiş bir bilim dalıdır

19-HERALDİK
Heraldik armaları inceleyen bilim dalıdırArmalarda tarihin aydınlatılmasında önemli bir rol oynadığı için heraldik, tarihin faydalanacağı bilim dallarından bir kabul edilmektedir

0
2012-11-01T21:08:35+02:00

Coğrafya : Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim, yeryüzü şekilleri , ekonomik faaliyetler, konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir.

Arkeoloji: Özellikle yazının olmadıgı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi saglamasıyla tarihçilerin yararlandıgı bilimdir.

Antropoloji:Toplumların ırk yapılarını inceler.

Etnografi:Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.

Hukuk : Hukuk, toplu halde yaşayan insanların birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Bir topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi , siyasi, kültürel yapısıyla ilgili bilgiler ede edilebilir.

Kronoloji:Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.

Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması baglamında tarihçilerin faydalandıgı bir bilimdir.

Epigrafi:Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.

Sosyoloji:Toplumu incelemesiyel tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.

Filoloji:Dil bilimidir.Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.

Diplomatik: Resmi belgeleri inceleyen ve sınıflandırark tarihçiye yardımcı olur.

Nümizmatik:Eski paraları inceler.

http://www.hhportal.com/turk-ve-dunya-tarihi/596592-tarihin-yararlandigi-bilim-dallari.html

0