Cevaplar

2012-11-02T08:50:30+02:00

Son yıllarda Türkiye’de taşınmaza dayalı sermaye piyasası gelişmekte olup piyasa araçlarının dayanağı olan taşınmazların 
bilimsel ve objektif olarak değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Bir taşınmaza ait verilerle birlikte, taşınmazın değerine etki 
eden çevresel, sosyal ve fiziksel faktörlerin matematiksel anlamda ifade edilebilmesi taşınmaza objektif bir değer belirlemede 
büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Değerleme biliminde bir model oluşturulması ve bu modelin bilgi sistemine aktarılarak ilgili 
kurum ve kuruluşların kullanımına açılması emek, zaman ve maliyet azaltmada yardımcı olacağı gibi teknolojik gelişmelere 
uyum sağlamada da etkili olabilecektir. Yeryüzü verilerinden etkin olarak yararlanabilmek ve değişik ürünler elde edebilmek 
amacıyla bu yüzeylerin bilgisayar destekli modellemesi yapılmaktadır. 
Geniş ölçüde kullanım alanına sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi, gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan 
önemli olan ve teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyan tarım sektöründe de kullanım alanı bulmaktadır. CBS teknolojisiyle 
yapılacak değerleme çalışmaları ile özellikle tarımsal taşınmazların değerlemesinde karşılaşılan problemler büyük ölçüde 
aşılacaktır. Zira tarımsal taşınmazların değerlemesi için gerekli verilerin temini tarımsal muhasebe kayıtları tutulmadığından ve 
tarımın kendi yapısı gereği yıllar itibariyle meydana gelen değişikliklerden dolayı son derece zordur. Taşınmaz değerlemesi 
çalışmalarında CBS teknolojisinin kullanımı ile veriler dijital ortamda tutulabilecek, güncellenmesi kolaylaşacak ve mevcut 
veriler ile modeller oluşturularak bir standardın geliştirilmesi mümkün olacaktır.

4 4 4
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-02T08:50:49+02:00

Gen bankaları olarak tarihe ışık tutan doğal yaşlı ormanlar, aynı zamanda orman ürünleri sanayiinin başlıca
hammadde kaynağıdırlar. Bu makalede; kavramsal olarak tanımlanan doğal yaşlı ormanların, temelde endüstriyel
(odun üretimi) amaçlı olarak işletilen diğer ormanlardan ayrılan yönleri, ormancılık açısından önemi, dünyada
doğal yaşlı ormanlara verilen önem ve bu alanların korunmasına yönelik yasal düzenlemelere yer verilmiştir.
Orman amenajmanının geçirdiği sürece özet olarak değinilmiştir. Ayrıca seçilen bir planlama ünitesi için doğal
yaşlı orman değeri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla hesaplanmıştır. Ormancılığın hemen her disiplininde
kullanılmakta olan CBS teknolojisi çalışmaya hız, doğruluk ve güncellik katmıştır.

3 3 3