Cevaplar

2012-11-02T17:36:48+02:00
debiyat Dünyamızda İlkler

Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi "Şair Evlenmesi"nde kullanmıştır.
Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa"nın yaptığı Telemak"tır.
Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat"tır.
Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem"dir.
Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası"dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem"dir.
Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal"in "İntibah"adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül"dür(Mehmet Rauf)
Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal"in "Cezmi"adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye"dir.
Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
İlk tiyatro Şinasi"nin Şair Evlenmesi"dir.
Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan"ın Sahra adlı şiiridir.
Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım"ın Zehra adlı eseridir.
Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi"nin Hayriye"si ve Sümbülzade Vehbi"nin Lütfiye"sidir.
Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal"dir.
İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
Türk Edebiyatı"nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz"dir.
Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
Türk Edebiyatı"nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi"dir.(A.Ağaoğlu)
Türk Edebiyatı"nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan"ın Müsameratname"dir.(1872)
Türk Edebiyatı"nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
Türk Edebiyatı"nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay"dır.(Tutunamayanlar)
Türk Edebiyatı"nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
Türk Edebiyatı"nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları"dır.
Türk masalları ilk defa yurt dışnda 16.Lui döneminde Fransa"da yayınlanmıştır.
Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
Divan Edebiyatı"nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip"dir.
İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu"dur.(1953)
Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske"dir.(1943)
Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati"dir.
Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler"dir.
Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisisidir.
İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu"dur.
Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske"dir.
Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu"dur.
Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber"dir.(A.Hamit Tarhan )
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz"dır.(Y.Ziya Ortaç)
İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun"dur.(K.Çelebi)
İlk hatıra kitabı Babürname"dir.(Babürşah)
İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai"dir.
Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat"tır.(Z.Paşa)
Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye"dir.(Şinasi)
İlk mizah dergisi Diyojen"dir.(Teodor Kasap)
Edebiyatımızdaki ilk hikaya kitabı Letafet-i Rivayet"tir.(A.Mithat)
Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler"dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)
Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim"dir.
Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin"dir.
İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig"tir.
İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem"dir.
İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk"tür.(K.Mahmut)
İlk sosyolog Ziya Gökalp"tir.
İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
Ülkemizdeki ilk müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale"dir.
Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah"tır.(Halit Ziya)
Türk Edebiyatı"ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç"tır.
İlk tezkiremiz Mecalis"ün Nefais"tir.(A.Şir Nevai"dir)
İlk mizah gazetemiz Diyojen"dir.(N.Kemal)
İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati"dir.
Türkler"in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi"dir.
İlk edebi topluluk Servet-i Fünun"dur.
İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre"dir.
Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin"dir.
Türkçe"nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul"dur.
Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul"dur.
Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret"tir.
Şiirde noktalam işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret"tir.
Divan Edebiyatı"nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili"dir.
Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
İlk Türkçe gazete 1831"de kurulan Takvim-i Vaka"dır.
İlk Türkçe özel gazete 1860"da kurulan Tercüman-ı Ahval"dır.
En uzun ömürlü edbiyet dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi"dir.
Türkiye"de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadım"dır. (M.Doğan)
Amerikan Kız Koleji"nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar"dır.
Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar"dır.
Milli Mücadele"de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar"dır.
Türkiye"de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar"dır.
Atatürk"e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar"dır.
Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar"dır.


 
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-02T17:40:26+02:00

Edebiyatımızda belli konularda “ilk” olma özelliği bulunan, daha önce örneği bulunmayan eserler, aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca dünya edebiyatındaki ilkler de Türk edebiyatındaki ilklerden sonra verilmiştir.

İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi
İlk makaleyi yazan: Şinasi
İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis
Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai- İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi
İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat
İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname
İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet
İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya
Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot
İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig
İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis
İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret

0