BİLENE 20+ PUAN ALACAK FAKAT SAÇMA CEVAP VERENLER ŞİKAYET EDİLECEKTİR!

Aşağıdaki kelimelerin Tanımları ve Bir örnek ?
Doğru bir şekilde Yapan Kişiye ;
════╗
7 Puan+En iyi Seçilme+*2 Teşekkür**
═══════════════════════
• Atom
• Kovalent
• Molekül
• İnorganik Madde
• Organik Madde
• Hücre
• Doku
• Organ
• Sistem
• Organizma

NOT 1 : CEVAPLAR SIRALI ŞEKİLDE OLMALI *
NOT 2 : SAÇMA VB. CEVAP VEREN KİŞİLERİ ŞİKAYET ETME HAKKIM OLDUĞUMU UNUTMAYIN...

2

Cevaplar

2012-09-25T17:36:26+03:00

Atom, elementlerin özelliklerini
taşıyan
en küçük yapı birimidir. 
Örneğin
bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk baş
ta ikiye
böldüğümüzde elimizde kalan
parçalar yine demir pa
rçasıdır. Atomlar arasında, son katmanlarda yer alan elektronlardan bazılarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa Kovalent Bağ denir. Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır


Aynı elemanın birden fazla atomunun birleşmesiyle meydana gelen atom gurubuna "molekül" adı verilir. Moleküldeki atom sayısı en az iki tanedir. Fakat soy gazlarda olduğu gibi bir atomluk moleküller de vardır.


Yapılarında karbon zinciri bulundurmayan karbondioksit, su, tuz vb. maddelere inorganik madde denir.


Hücrelerin yapı taşlarını oluşturan temel maddeler,hücrelerin enerji gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları bazı maddeler ve canlılarda düzenleyici görevler üstlenen (yani hormonlar) biyolojik moleküllere 'Organik madde' adı verilir.Organik Maddeler temel olarak 4 grubtan oluşur.

1)Karbonhidratlar

2)Lipidler

3)Proteinler

4)Nükleik Asitler


Canlının canlılık özellikleri taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçası. Canlılar, hücrelerden meydana gelir. Bir buğday filizi, hücre kulesi; küçük hayvanlar, bir hücre sarayı; insan da büyük bir hücre şehri demektir.


Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu. İlkel canlılar bütün hayatları boyunca bir tek hücre olarak kaldıkları halde yüksek organizmalar çok sayıda hücrelerin biraraya gelmesi ile meydana gelmiştir


Canlı bir vücuttaki dokuların bir araya gelerek anatomik ve işlevsel bir bütün oluşturduğu, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş vücut bölümüne organ denir.


Sistem kelimesi, Latince "birleşme","oluşma","bir araya gelme" anlamını taşıyan systema'dan; o da Yunanca gene aynı anlamlara gelen sustema kelimesinden türemiştir.Çok hücreli hayvanlar ve insanlar da tüm organlarının birlikte çalışmasıyla yaşayan birer organizmadır


hepsi sıralı ve saçma degil

0
En İyi Cevap!
2012-09-25T17:40:11+03:00

Atom (Yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementinbütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir.

Mölekül 

Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgün niteliklerini gösteren en küçük birim, Madde . Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.Bir bütünün en küçük parçası

 

Kovalent bağ,iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır.

 

İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz ve tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlıolmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir.

 

Organik kelimesinin çeşitli anlamları ve ilgili makaleler vardır. Asıl anlamı, canlı bir şeyin parçası veya ondan meydana gelmiş bir şeyi anlatmak için kullanılır.

 

Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir.[1] Hücre, (İng. Cell); Latince küçük odacıkanlamına gelen "cellula" kelimesinden Robert Hooke tarafından türetilmiştir.

 

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu.

 

Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince organum ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir.

Sıradan hayvanlar (insanlar dahil), kalp, akciğer, beyin, göz, mide, dalak, pankreas, böbrekler, karaciğer

 

Sistem veya düzenek, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların, ki bunlar soyut veya somut olabilirler, bileşkesidir. Bir altsistem veya altdüzenek, sistemin parçası olan ve kendisi de bir sistem oluşturan bir öğeler kümesidir. Sözcük 'birleşme', 'oluşma', 'biraraya gelme' anlamını taşıyan Latince systēma'dan, o da Yunanca σύστημα (sustēma)'dan türemiştir.

 

Canlı ya da Organizma; biyoloji ve ekolojide, fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapılı moleküllerin veya karmaşık organlar sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar için kullanılan bir kavramdır.

 

Kaynak : vikipedi

1 5 1