Cevaplar

2013-09-17T22:35:47+03:00
Bu çalışmada 1924 yılından başlayarak Cumhuriyetten günümüze kadar yapılanlise Edebiyat, Tarih, Coğrafyave Sosyoloji programlarının Atatürk ilke ve inkılâplarının genç nesillere benimsetilmesi bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 1970yılına kadar yapılan programlar, dersle ilgili konu başlıklarından ve açıklamalardan oluĢmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın kapsamı içerisinde yanıt aramaya çalışılan bazı kısımların eksik kalacağı muhakkaktır. Atatürkçülük konularının bütün derslere aktarılması 1986 yılından sonra olmuştur. Bu dönemden önce Atatürkçülük konularına Tarih dersi içerisinde verilen T.C. ĠnkılâpTarihi dersinde yer verilmiştir. Buna rağmen 1986 öncesi ve sonrasındaki bütün Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji programları incelenerek, Atatürk ilke ve inkılâplarıyla ilgili konu başlığı, içerik, yöntem ve açıklamalararaştırmada verilmiştir. Cumhuriyetten bu yana hazırlanan Felsefe ve Psikoloji programlarında Atatürk ilke ve inkılâplarıylailgili bir şey bulunmadığı için bu dersler araştırmanın kapsamı dışında tutulmuĢtur. Araştırmada ulaşılan Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji öğretimprogramlarındaki Atatürk ilke ve inkılâpları ile ilgilihedef, içerik, yöntem ve araç-gereçler ayrı ayrı sunulmuştur. 

3 2 3