Cevaplar

2012-11-04T13:08:33+02:00

http://testcoz.dersizlesene.com/ all 

0
2012-11-04T13:08:47+02:00

1-Bir devletin varlığı için gerekli ögeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Millet                                 B) Egemenlik                        C) Gelişmiş teknoloji           D) Vatan (yurt)

2-Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

A) İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme

B) Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı gösterme

C) Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma

D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma

3-Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey

B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan

C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler

D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

4-Sivil toplum örgütleri, toplumsal bir görevi yerine getiren, üyelerinin; kendi dünya görüşlerine uygun olarak toplumsal etkilerini yansıttığı, sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerini birliktelikleri aracılığıyla daha etkili yoldan kullandıkları Örgütlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü sayılamaz?

A) Mahkemeler                     B) Vakıflar                                             C) Dernekler                         D) Sendikalar

Yerel yönetim, her yörenin halkından oluşur.

5-Yerel yönetim türleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) İl özel yönetimi                B) Belediye yönetimi

C) Yurt dış örgütü                               D) Köy yönetimi

6-Hukuk devletinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Devlet anayasa temeli üzerine kurulur.

B) Yasalar karşısında herkes eşittir.

C) Yönetim, yöneticilerin istekleri uyarınca gerçekleştirilir.

D) Temel haklar, anayasa ve yasalarla tanınır ve korunur.

7-Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve yakınmalarını yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirebilirler.

Yukarıda sözü edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçme, seçilme hakkı B) Dilekçe hakkı

C) Kamu hizmetine girme hakkı                                   D) Vatandaş olma hakkı

8-Milletin doğup, yaşadığı, egemenlik haklarını kullandığı, sınırları belli toprak parçasına ne ad verilir?

A) Devlet                                               B) İmparatorluk                                   C) Vatan                                D) Ada

9-“Halkın kendini yönetecekleri kendi iradesi ile seçmesi” tanımının karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet                                               B) Millet                                 C) Demokrasi                       D) Oligarşi

10-Aşağıdakilerden hangisi demokratik idareler için söylenemez?

A) Demokrasi, millet egemenliğine dayanır.

B) Hürriyet ve eşitlik rejimidir

C) Demokrasilerde, belli gruplar seçimlere katılır.

D). Demokrasi, herkese oy hakkı tanıyan bir sistemdir

11-İnsan hakları her koşulda, her zaman korunması gerekir.

İnsan haklarını korumanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Yurtta ve dünyada barış sağlanır.                               B) Yargı organlarının bağımsızlığı zorlaşır.

C) İnsanlar vatandaş olma bilinci kazanır.                      D) Demokratik yaşam gelişir.

12-İnsan haklarının korunması öncelikle ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşebilir?

A) Konuyla ilgili çeşitli belgelerin hazırlanıp imzalanmasıyla

B) Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla

C) İnsan hakları danışma kurullarıyla

D) İnsan haklarıyla ilgili önemli günlerde tören ve kutlamalar düzenlenmesiyle

13-Demokrasinin yaşaması için gerekli altyapıyı oluşturan unsurların en önemlisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivil toplum örgütleri                                                                    B) İnsan hakları danışma kurulları

C) Kütüphaneler                                                                                 D) Müzeler

14-İnsan haklarını korumak amacıyla kurulan uluslar arası kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi                     B) İnsan Hakları Komitesi

C) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi         D) Ankara Kadın Dayanışma Vakfı

İnsan hakları uluslar arası belgelerle de korunmaktadır.

15-Bu belgeler arasında en önce imzalanan ve taşıdığı anlam bakımından insanlık tarihine bir çığır açan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Sosyal Şartı

B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

C) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Hakkında Uluslar Arası Sözleşme

D) Paris Antlaşması

0