Cevaplar

2012-11-04T14:55:24+02:00
Halife Ömer Dönemi [değiştir]

Ömer zamanında Orta Asya Türk-Arap münasebetleri başlamıştır. Nihavet Savaşı'nı 642 yılında kazanarak İran'dakiSasani hakimiyetine son veren Müslüman Araplar, doğuya doğru ilerlediler ve Ceyhun nehrinin ötesinde Türkler ile karşılaştılar.

Halife Osman Dönemi [değiştir]

Batı Türkistan'ın bir kısmı ve Karadeniz'i egemenliği altında bulunduran Hazar Hakanlığı ile Araplar arasında yoğun mücadeleler yaşandı. Osman, Hazar başkenti olan Belencer'e kadar ilerledi. 651 yılında başlayan savaşlar uzun yıllar devam etti. Araplar başkent Belencer'i ele geçirdiler. 737 yılımda Hazar ordusu tamamıyla yenildi ve Kafkaslar Arap egemenliğine girdi. Müslüman olmayı kabul etmeyen bir kısım Yahudi Türk, Avrupa'ya göç etti, Kafkaslar İslam devleti egemenliğine girdi.

Emeviler Dönemi [değiştir]

Emevilerin 661 yılında halifeliği ele geçirmelerinden sonra Arapların Türk ülkelerine doğru ilerleyişleri devam etti. Türkler ile Araplar arasında en şiddetli mücadeleler ve savaşlar Emeviler döneminde yaşandı. Bu dönemde Orta Asya'da Göktürk egemenliği hüküm sürmekteydi.

Emevilerin Horasan valisi Ubeydullah bin Ziyad, 674 yılında ilk kez Ceyhun nehrini geçerek Maveraünnehir'in önemli Türk şehirlerinden Buhara'yı kuşattı. Buhara'da birçok Türk kılıçtan geçirildi. Buhara'nın Türk melikesi Kabaç Hatun, ağır bir vergi karşılığında Ubeydullah Bin Ziyad ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma sonucu olarak Ubeydullah Bin Ziyad, iki bin Türk gencini asker olarak ordusuna aldı.

Müslüman Araplar, Horasan valisi Kuteybe Bin Müslim zamanında bütün Maveraünnehir'i ve Batı Türkistan'ı ele geçirdiler. Baykent, Buhara, Semerkant veKaşgar gibi önemli Türk şehireri Araplar tarafından yağmalandı ve birçok Türk kılıçtan geçirildi. Kuteybe'nin ölümünden sonra Araplar Orta Asya'da tutunamadılar. Göktürklerin yeniden güçlendikleri dönemde Göktürk Hakanı Kültigin bu toprakları daha sonra geri aldı.

Orta Asya'da Göktürk hakanlığının sona ermesinden sonra, Batı Türkistan'da Türgiş hakimiyeti, Doğu Türkistan ve Baykal Gölü civarında Uygur hakimiyeti yaşanmaya başladı. Bu devirde Batı Türkistan'da hüküm süren Türgiş hakanlığı ile Arap İslam devleti arasında büyük mücadeleler yaşandı.

Türgiş Kağanı Su-lu Kağan, Arapların elindeki bazı Türk şehirlerini geri aldı. Ancak Su-lu kağan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan otorite boşluğu, Batı Türkistan'ın Araplar tarafından ele geçirilmesini kolaylaştırdı. Bu dönemde Batı Türkistan'daki şehirlerde oturan birçok Türk kitlesi ve göçebeliğe devam eden Türk boyları İslam'a girmeleri için zorlandı. Büyük çoğunluğunun İslamiyete geçmemesi sebebiyle kılıçtan geçirildi.[kaynak belirtilmeli]

Türklerin İslamiyetle tanışmaları ve İslamiyete geçmeleri birçok kesimin dediği gibi kolaylıkla değil, zorla ve kanla olmuştur. Emeviler döneminde birçok Türk boyu İslamiyete geçmedikleri için Müslüman Emevi orduları tarafından kılıçtan geçirilmiştir. Birçok Türk, İslam ordularına zorla alınmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Abbasiler Dönemi ve Talas Savaşı [değiştir] Ana madde: Talas Savaşı

Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde zorla esir alınmış birçok Türk askerlikteki yetenekleri sonucunda Abbasi yönetiminde söz sahibi olmaya başladılar. Harun Reşit döneminde, saray muhafızları ve saray yönetiminin küçük bir kısmı Türklerden oluşuyordu. Halife Mutasım döneminde Türkistandan toplanan Türklerle Bağdat, Suriye ve Anadolu'da "Samerra" adı verilen ordugahlar kuruldu ve hassa ordusu teşkil edildi.

Orta Asya'da Talas'ta karşı karşıya gelen Çin ve bir kısmı Türk kökenli askerler ve yöneticilerden oluşan Arap orduları karşısında bölgede bulunan Türk boyları, Arap ordusunun yanında yer alarak Arap ordusunun kazanmasına yol açtı.

Bu savaş ve sonrasında gelen zafer ile Araplar Türklerin ilk müttefikleri oldular. Kazanılan zafer sonrasında Türkler Müslümanlığı kabul etmiş ve İslam Orta Asya'ya varmıştır.

Abbasi sonrası [değiştir]

Talas Savaşı'ndan sonra, Karadeniz'in kuzeyinde bulunan İtil Bulgarları (Tatarlar), daha sonra da Karahanlı Devletini teşkil eden Karluk, Yağma, Çiğil boyları Müslümanlığı kabul etmiştir. Daha sonra İslamiyete giriş yoğunlaştı.

Abbasiden Osmanlı dönemine kadar [değiştir]

Abbasi Halifeliğinin ortadan kalkmasından Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar karşılıklı ilişkide Araplar yönetilen, müslüman Türkler yöneten olmuştur.

1900 sonrası dönem [değiştir]

1900'lü yıllarda Osmanlı Devleti zayıflamaya ve dağılmaya başlamıştı. 1914 yılında patlak veren I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İttifak Devletleri ile müttefik olmuştu. Fakat savaş yıllarında İngilizler'in Suudi Araplarını kışkırtması ve kandırması ile Suudi Arapları, Osmanlı'ya karşı savaştılar ve bir "bağımsızlık arayışı" içine girdiler. Tabii bu arayışın gerçekleşmesi için İtilaf Devletleri ile müttefik oldular. Bunun yanında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında ki ordunun üçte biri Suriye, Filistin, Irak ve Lübnandan gelen Arap askerlerden oluşuyordu. Savaş sonunda Ortadoğu İngiliz ve Fransız mandası altına girdi. Daha sonra ayrı Arap devletleri kuruldu.

Günümüz ve Yakın Tarih [değiştir]

Günümüzde Türkler ve Araplar politik ve siyasi açıdan müttefik konumundadırlar. Nitekim Kıbrıs Barış Harekatı'nda ülkemize destek veren yegane ülkelerin Libya, Suudi Arabistan ve Irak olması, Filistin halkı için yapılan sayısız siyasi ve sosyal çabanın gerçekleştirilmesi aynı zamanda D-8'ler Developing Eight (gelişmekte olan 8 ülke)ile bir birliktelik oluşturması Türk-Arap ilişkilerini Cumhuriyet tarihinde zirveye çıkarmıştır ve son yıllarda Arap ülkeleriyle olan vizelerin kaldırılması örnek olarak gösterilebilir.

0
2012-11-04T14:55:39+02:00

Kurtuluş Savaşında olabilir mi ?

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T14:55:39+02:00

Ortadoğu yüzyıllardır çatışmaların bol olarak yaşandığı bir bölge olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bölge genelde dünya egemen güçlerinin, birbirlerine karşı güçlerini denedikleri bölgedir. Petrol ve diğer yeraltı kaynakları piyasa değeri kazanmadan evvelde bu bölge Avrupa - Asya geçiş güzergahı olduğundan stratejik ve ticari açıdan önemli bir bölgeydi. Bu bölgeyi kontrol altına alan güç, Asya ve Avrupa topraklarının büyük bir kısmını siyasi hakimiyeti altına alıyordu. Bölge çeşitli semavi dinlerin de ilk ortaya çıkış ve genişleme alanı olduğundan, dinsel açıdan da önemli bir bölge olmuştur. Yeraltı ve yerüstü kaynakları, dinsel önemi ve insanlık tarihinin çok eskilere dayanması bölge topraklarının  çok çeşitli din ve etnik grupları barındırmasına neden olmuştur. Bu etnik gruplar, çoğu kere dağınık yerel feodal güçlerin koruması altında  yaşamını sürdürmüş ve bütün bölge  Osmanlı Devleti zamanında (16 yy.) bir arada yaşama şansı kazanmıştır. Osmanlı devletinin gücü ve bu güce karşı koyacak herhangi bir gücün bulunmayışı, bölgede barış havasının yaşanmasına neden olmuştur. Batı dünyasının yükselişi ve İslam dünyasının belirli sebeplerle bu yükselişe karşı bir yükseliş gerçekleştirememesi, bölge için geri dönülemez sonun başlangıcı olmuştur.

1 4 1