Cevaplar

2012-11-04T21:11:26+02:00

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

SOSYAL BİLGİLER DEĞERLENDİRME SORULARI

 

1. Bir topluluğun grup olarak adlandırıl­ması için aşağıdaki özelliklerden hangi­sine sahip olması gerekir?

  A. Aynı evde yaşamaları          B. Sadece erkeklerden veya kadınlardan oluşması

              C. Ortak bir amacın olması       D. Yardım amaçlı olması

 

2. Grup ve kurumların ortaya çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?

A. İnsanların yalnız kalmak istememeleri    B. Ortak istek, ihtiyaç ve amaçların ol­ması

            C. Arkadaşlığın çok önemli olması              D. Kanunların bunu zorunlu kılması

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?

A. Çeşitli müzik aletleri çalanların kon­ser için bir araya gelmesi

B. Çevreye duyarlı olanların bir araya gelmesi

            C. Sokakta yürüyen üç insanın karşılaş­ması

D. Oyun oynamak isteyen çocukların toplanması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki hak­larımızdan birisidir?

A. Başarılı olmak                   B. Çalışkan olmak

C. Kurallara uymak                D. Eğitim ve öğretimden yararlanmak

 

5. "Ailemdeki sorumluluklarımdan birisi de……………………” cümlesi en uygun şekilde aşağıdaki ifadelerden    hangisiyle tamamlanabilir?

A. çalışıp evi geçindirmektir.                    B. evin düzenine ve kurallarına uymaktır.

C. evin tüm temizlik işlerini yapmaktır.   D. kardeşimi büyütmektir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum de­ğildir?

             A. aile                                         B. okul

C. sağlık ocağı                             D. sınıf basketbol takımı

 

7.       I. Yaşama     II. Korunma    III. Okula gitmeme     IV. Beslenme

Yukarıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan birisi değildir?

            A. I                 B. II                  C. III                          D. IV

 

8. Çocuk Haklan Sözleşmesi'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Çocukların haklarını içerir.     B. Çocuk haklarının korunmasını amaçlar.

C. Çocuk Hakları Sözleşmesi sadece ül­kemizle ilgilidir.

             D. Çocukların korunmasında aileye dü­şen sorumlulukları da belirtir.

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE TAMAMLAYIN.

9.            Gruptaki her rol üyelere bazı............................ ve............................... getirir. Örnek olarak oku­-

      lunuzu düşünün. Derslere zamanında girmek sizin………………….. ,  okulun laboratu­varını kullanmak ise   ..................... .

 

10. İçinde yer aldığımız, sevgi ve saygıyı tattığımız ilk grup...............................dir.

11.Ülkemizdekiçocukların haklarını güvence altına alan belge………………………..dir.

 

12.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(. . .) Bir ülkenin farklı yörelerinde değişik adet ve gelenekler görülebilir.

(. . .) Kültürel farklılıklar yalnızca giyim ve konuşma şekillerinde ortaya çıkar.

(. . .) Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü ve eğitim gibi faktörler, kültürel farklılıkların oluş­masında oldukça etkilidir.

(. . .) Bölgeler arasında bazı farklılıklar -görülse de milletçe aynı değerleri paylaşırız.

(. . .) Yöreler arasındaki farklılıklar, kültürümüzü zenginleştirir.

 

13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

            A. Kervansaraylar tarihi mekanlardır.   B. Tarihi kalıntıların günümüzde bir et­kisi yoktur.

             C. Tarihi mekanlar ve nesneler, önceki dönemlerde yaşayan insanlar hakkın­da bize bilgi verirler.

             D. Heykeller, tarihi kalıntılara örnek ve­rilebilir.

 

14.       I. Peri bacaları     II. Hanlar   III. Kervansaraylar

            Yukarıda verilenlerin ortak özellikleri nedir?

 Bunlar ülkemizin kültürel varlıkların­dandır. Ticari faaliyetler burada yürütülüyordu. Eski çağlardaki turistik yerlerdi. Önceki dönemlerde buralar savunma için kullanılırdı

 

15. ".............................  ,bir toplumun maddi manevi değerleri ile o topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür.”

 

             Cümleyi tamamlayacak en uygun kelime hangisidir?

 

                  A. İnkılap                          B. Kültürel farklılık                C. Kültür                      D. İlke

 

16. Kaplıcalar aşağıdakilerin hangisine kat­kıda bulunmaz?

                A. Ekonomi            B. Sağlık                     C. Turizm                    D. Hayvancılık

 

17. Aşağıdakilerden hangisi bölgeler arasın­daki kültürel farklılıkları yansıtmaz?

              A. Şiveler                  B. Barınak tipleri          C. Bitki örtüsü         D. Eğlence şekilleri

 

 18. Bir vatandaşın ülkemizdeki başka bir bölgeye gittiğinde, oradaki insanlarla kolayca iletişim   

        kurabilmesi ne ile açıklanabilir?

                        A. Kültürel farklılık                                           B. Uygarlık seviyesi                                                                       C. Bölgelerin aynı iklime sahip olması             D.Dil birliği

 

19. Aşağıdakilerden hangisi kültürel birlik kavramıyla açıklanabilir?

              A. Milli bayramlar                 B. Şiveler                   C. Giyim şekli              D. Barınak tipleri

 

20.. Atatürk'ün önderliğinde, siyaset, hukuk, eğitim gibi birçok alanda yapılan yeni­liklere ne ad verilir?

            A. İnkılap                                B. İlke                       C. Kültür                    D. Kültürel farklılık

 

 

BAŞARILAR DİLERİM

 

19 4 19
2012-11-04T23:42:40+02:00

http://testcoz.dersizlesene.com/ al cnm :)

10 5 10