Cevaplar

2012-11-05T07:16:30+02:00

When do we use simple present tense?
Geniş zamanı hangi durumlarda kullanırız?

Simple present tense is used in following situations:
Basit şimdiki zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Repeated Actions
Tekrarlanan eylemler Facts or Generalizations
Olgular ya da genellemeler Now
Şimdi

Use 1 - Repeated Actions
Kullanım 1 - Tekrarlanan Eylemler

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do.

Geniş zamanı bir eylemin tekrar edildiğini ya da bir eylemin olağan olduğunu anlatmak için kullanın. Bu eylem bir alışkanlık, bir hobi, günlük bir etkinlik, planlanmış bir etkinlik ya da sıklıkla gerçekleşen bir şey olabilir. Eylem aynı zamanda, bir kişinin sıkça unuttuğu ya da yapmadığı bir şey de olabilir.

Examples:
Örnekler:

play tennis.
Tennis oynarım.

She does not play tennis.
Tenis oynamaz.

The train leaves every morning at 8 am.
Tren her sabah 8’de kalkar.

The train does not leave at 9am.
Tren saat 9’da kalkmaz.

She always forgets her purse.
Cüzdanını her zaman unutur.

He never forgets his wallet.
Cüzdanını asla unutmaz.

Every twelve months, the Earth circles the sun.
12 ayda bir dünya güneşin etrafını dönmüş olur.

The sun does not circle the Earth.
Güneş dünyanın etrafında dönmez.

Use 2 - Facts or Generalizations
Olgular ya da Genellemeler

The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

Geniş zaman, konuşmacının geçmişte, şimdi ve gelecekte doğru olduğunu düşündüğü bir olguyu ifade etmesinde kullanılır. Önemli olan nokta, konuşmacının haklı olup olmadığı değildir. Bu kullanım, insanlar ve nesnelerle ilgili genellemeler yapmak için de kullanılabilir.

Examples:
Örnekler:

Cats like milk.
Kediler süt sever.

Birds do not like milk.
Kuşla süt sevmez.

California is in America.
Kaliforniya Amerika’dadır.

California is not in the United Kingdom.
Kaliforniya İngiltere’de değildir.

Windows are made of glass.
Pencereler camdan yapılır.

Windows are not made of wood.
Pencereler tahtadan yapılmaz.

New York is a small city. (It is not important that this fact is untrue.)
New York küçük bir şehirdir. (dilbilgisi açısından doğrudur, olgunun doğru olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz)

Use 3 – Now
Kullanım 3 - Şimdi

Sometimes speakers use the Simple Present to express the idea that an action is happening or is not happening now.
Geniş zaman, bir eylemin şu anda yapıldığını ya da şu anda yapılmadığını ifade etmek için de kullanılabilir.

Examples:
Örnekler:

am here now.
Şu anda buradayım.

She is not here now.
Şu anda burada değil.

He needs help right now.
Şu anda yardıma ihtiyacı var.

He does not need help now.
Şu anda yardıma ihtiyacı yok.

0
En İyi Cevap!
2012-11-05T08:04:32+02:00

My name is Deborah Lynn Lewis.

I am a computer programmer,…

and I work for a technology company in the center of the city.

I graduated from the university three months ago,…

and this is my first job.

I like being independent and earning my own money,

but my life is much harder…and monotonous…than before.

Every day I wake up at 6:30 in the morning.

Then I get up, bathe, and get dressed.

I leave to take a 20 minute walk and then have breakfast.

I leave my house at 7:45 and arrive at the office at 8:20.

I sit in front of my computer and work until noon.

I leave to have lunch with my fellow workers.

I return shortly, and work until five.

I get home at quarter to six.

I prepare dinner and eat.

I read a little, chat on the telephone with my boy friend…

and watch television until ten.

Then I go to bed at ten and I fall asleep immediately.

Alıntı

1 5 1