Cevaplar

2012-11-05T13:10:36+02:00

Dürüstlük T.D.K sözlüğünde “doğruluk” olarak, diğer sözlüklerde ise “özü sözü bir olma”, “olanı olduğu gibi yansıtma", “gerçeğisaklamama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama” olarak tanımlanır. Eski Türkçedeki karşılığı samimiyettir.

0
2012-11-05T13:10:51+02:00

Toplumsal  değerler,  belli  bir  toplumda  oluşan,  ortaklaşa  kabul  gören,  düşünce  ve  kuralların uygulama  biçimlerini  yansıtan  ölçütlerdir. Genellikle  beğeniye, ahlak  ve  inançlara  dayanır.  Insan davranışlarının  hangilerinin  iyi,  hangilerinin  doğru  ve  yararlı  olduğunu  belirtir.  Değerler,  bireyin davranışını değerlendirmesinde bir ölçüttür ve bireyin  davranışlarına  yön  veren  kurallar  ve kanılar  bütünüdür.Toplumsal   değerler,  toplumların  tarihsel gelişim  sürecinde oluşur.  Birey  toplumsal  değerleri,  içinde  doğduğu toplumda,  gruplarda  hazır  bulur. Değerler,  bir toplumdaki  bireyler  ve  gruplar  tarafından benimsenen,  değerli kabul  edilen  düşünceler,  kurallar,  uygulamalar  ve  maddi  unsurlardan oluştuğundan; maddi ve manevi niteliklere de sahiptir.  Sosyolojik  açıdan  değer  kavramı nesne ve olguların  toplum,  toplumsal grup ve birey  açısından  taşıdıkları  önemi  belirleyen

niteliklerini dile getirir. Aynı nesne ya da olgular farklı toplumlarda aynı derecede önemli olmayabilir. Özgürlükleri için çabalayan birey ya da toplumlar için özgürlük çok önemli bir değer  iken bağımsız  toplumlar  için aynı derecede önemli olmayabilir. Maddi ve manevi değerler çoğu zaman iç içe bulunurlar. Örneğin dedemizden kalan bir saatin hem maddi hem de manevi bir değeri  vardır. Ya da parmağa  takılan alyansın hem maddi hem de manevi bir değeri vardır. Bunun gibi önceki tarihlerden bize kadar gelmiş tarihî  eserlerin  hem  maddi  hem  de  manevi  bir  yanı  vardır. Ekonomik  nedenlerle  okuyamayan  bir  gencin  okul masraflarını karşılayıp  onun  bir  meslek  sahibi  olmasını  sağlayan  kişi  hem maddi hem de manevi yönden değerli bir eylemde bulunmuş olur.  Değerler  toplumun  erişmek istediği  idealleri  de  temsil  ederler:  Özgürlük, eşitlik, kardeşlik,  iş, aile, vatan, sadakat, saygı, hoşgörü vb. Toplum, sadece olumlu olarak kabul edilen idealleri değil aynı zamanda olumsuz idealleri de yücelterek değer hâline getirebilir. Günümüzde  artan  şiddet,  yabancı  düşmanlığı,  ırkçı  tutum  ve davranışlar bunun en  tipik göstergesidir. Toplumsal, Ulusal ve Evrensel Değerler Toplumsal değerler  toplumun çoğunluğu  tarafından paylaşılan,  toplumun  iyiliğine ve  refahına yönelik olduğu varsayılan, ideal ortak paylaşım ölçütleridir. Bu değerler bireyler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları hoşgörmezken  toplumun  ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir. Dürüstlük,  çalışkanlık,  başkasını  düşünme,  yiğitlik,  yardımseverlik, hoşgörü, sevgi, saygı, alçak gönüllülük, namus, sadakat, dayanışma, iffet,  ahlakilik,  bilinen  toplumsal  değerlerdir.  Toplumsal  değerler toplumdan  topluma  değiştiği  gibi  zamanla  farklı  anlamlar yüklenebilmektedir. Toplumsal değerler  içinde ulusal değerlerin önemli bir yeri vardır. Türk  toplumu söz konusu olduğunda ailenin, bayrağın, vatan sevgisinin kutsallığı, ulusun ve vatanın bölünmez bütünlüğü ulusal değerler arasındadır.

1 5 1