Cevaplar

2012-11-05T15:55:54+02:00
TÜRK EDEBİYATI - Türk Edb. genel

1.......Türk edebiyatında.....tarzda yazılmış..... tiyatrodur. Yapıtın.....(1859) ve.....(1860) yıl­larda Türkiye'de Türkçe oyunlar oynanan tiyat­ro yoktu.

Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi ge­rekir?

A) Zavallı Çocuk - özgün - bir - beğenildiği -yayıldığı

B) Afife Anjelik - yeni - son - bilinmediği - ta­nınmadığı

C) Şair Evlenmesi - batılı - ilk - yazıldığı - ba­sıldığı

D) Hasan Mellah - bilinen - gerçek - övüldüğü- yerildiği

E) Aşk-ı Memnu - modern - klasik - okunduğu- sevildiği

(2006-ÖSS)

 

2. Ziya Paşa(I)tiyatroda(II) "eğlence" ile "sosyal faydayı(III) birleştirip tiyatroyu "faydalı bir eğlence"(IV)olarak nitelendirmiştir Onun tiyatro hakkındaki düşüncelerini bazı makaleleri ile Celâleddin Harzemsah Mukaddimesi'nden(V) öğrenmek mümkündür.

Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisin­de bilgi yanlışı vardır?

A)l. B)ll. C) III D)IV. E)V.

(2006-ÖSS)

 

3. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargı­lardan hangisi yanlıştır?

A) Makale, fıkra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılı­ğıyla edebiyatımıza girmiştir.

B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebi­yatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.

D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr'dır.

(2006-ÖSS)

 

4. Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplum­sal hayata yer verilmiş olması, bu yapıtın en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil, yal­nız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlikte verilmiştir. Okurken onun, çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiğini, aile ve okul hayatını, karşı­laştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyo­ruz. Bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düş­manı olan eski edebiyat taraftarlarının ve o de­vir basın hayatının içyüzünü görüyoruz. Bu ba­kımdan yapıtı, o dönemin ve Doğu ile Batı ede­biyatları arasındaki düşünce çatışmasının romanı olarak da kabul edebiliriz.

Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazan aşağıdakilerin hangisinde verilmiş­tir?

A) Eylül - Mehmet Rauf

B) Şıpsevdi - Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Pariste Bir Türk - Ahmet Mithat

D) Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil

E) Hayâl İçinde - Hüseyin Cahit Yalçın

1 5 1