Cevaplar

2012-11-05T17:21:01+02:00

Congenital or acquired herhangibi diagnosed and treated by a physician for a reason, and the injured patients, physical therapy rehabilitation program needed to plan and implement the training of health personnel in the field of education and research makeing.

(Doğumsal veya edinsel herhangibi tanısı ve bir doktor tarafından tedavi edilen bir nedeni ve yaralı hastalar, fizik tedavi rehabilitasyon programı eğitim ve araştırma makeing alanında sağlık personelinin eğitimi planlamak ve uygulamak için gerekli.) 

 

Also people who work in this field, the case of patients who are difficult to be patient, tolerant and poor people likes assistance, should be the ones responsible.

 

(Ayrıca bu alanda çalışacak kişiler, hasta hoşgörülü ve yoksul insanlar seviyor yardımı olmak zor hastalar durumunda, olanları sorumlu olmalıdır.) 

 

The hospitals, physical therapy, otopedi, neurology, burns, cardiology, pediadri, the obstetrics clinics, rehabilitation centers, can be used. In addition, the clinical physician, physical therapist can be an expert.

 

(Hastaneler, fizik tedavi, otopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediadri, obstetrik klinikler, rehabilitasyon merkezleri, kullanılabilir. Buna ek olarak, klinik hekim, fizyoterapist bir uzman olabilir. )

 

  en basiti budur :)

0