Lütfen doğru cevaplamaya çalışalım. :) AĢağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 1. (...) ĠĢlemci, bilgisayarın birimlerinin çalıĢmasını ve bu birimler arasındaki veri akıĢını kontrol eden, veri iĢleme görevlerini yerine getiren elektronik aygıttır. 2. (...) Kontrol birimi bütün komutların iĢletildiği birimdir. 3. (...) Soğutma sistemlerinin iyi soğutanı daha pahalıdır. AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 4. ĠĢlemciler komut setlerine göre ........... ve ............ olmak üzere ikiye ayrılır. 5. Elektrik kesildiğinde içeriği silinen bellek ................’tir AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 6. MikroiĢlemciden sonraki en hızlı bellek hangisidir? A) RAM B) ROM C) Ön bellek D) Sabit disk 7. AĢağıdakilerden hangisi mikroiĢlemciyi ifade etmez? A) DSP B) MĠB C) CPU D) µP 8. Verilenlerden hangisi mikroiĢlemcinin yapısını oluĢturmaz? A) Sinyal üretici B) Ġletim yolları C) Kaydedici D) Sayıcı 9. 32 adres hattına sahip bir iĢlemcinin adresleyebileceği bellek miktarı aĢağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) 4 GB B) 8 GB C) 8 KB D) 4 MB 10. Grafikle uğraĢacak biri, performansı yüksek iĢlemci almak istiyorsa aşağıdakilerden hangisine dikkat etmez? A) FSB’sinin yüksek olmasına B) Ön belleğinin büyük olmasına C) Çok çekirdekli olmasına D) DüĢük güç tüketmesine

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-05T19:10:56+02:00

biraz daha belirgin yaz hiçbişi belli olmuyor kardeş

0