1: tarihin biliminin özellikleri 2:tarihe yardımcı bilimlerin isimleri ve ne iş yaptıkları 3:tarih öncesi deönemler kaça ayrılı ve özellikleri 4: takvimlerin ortaya çıkışında nelerin etkili olduğu 5: site ,karum ,papirüs, kil tablet,ziggurat nedir açiıkla

2

Cevaplar

2012-11-05T19:58:38+02:00

eskide yapılan olayların hikayemsi biçimde anlatılması ve kantıtlanmaya çalışılmasıdır 2.arkeoloji vardı diğerlerini tam hatırlayamıycam3.karanlık dönem.taş devri.eski çağ.ortaçağ.yakınçağ.4.papirüs parşömen kağıdına yakın birşeydir ziggurat taş oyma yazılarıdır. site ve karumu bilemiycem arkadaş ii günler

1 1 1
2012-11-05T20:19:38+02:00

1=

Tarih Biliminin Özellikleri 1. Geçmişteki olayları inceler.2. İnsan toplulukları tarafından meydana getirilir.3. Belgelere dayanmalıdır.4. Yer ve zaman belirtilmelidir.5. Sebep-sonuç ilişkisi olmalıdır.6. Objektif (tarafsız) olunmalıdır.7. Tarihî olaylar tekrarlanamaz. 8. Deney ve gözlem yapılamaz.9. Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.10.Araştırma mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.Tarihin Konusu: Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. Tarihimizi Öğrenmenin Gerekliliği: Türk milleti tarihin en eski ve en köklü milletlerinden biridir. Türkler; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan devletler kurmuşlardır. Bu bölgelerde Türk dilinin, Türk sanatının, Türk kültürünün izleri bugün bile sürmektedir.MÖ III. yüzyılda Hunlarla başlayan Türk Tarihi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.Tarihimizi iyi öğrenmekle;Vatan, Millet sevgimiz gelişecektir. Millet olarak geleceğe daha güvenle bakabilecek duruma gelebiliriz. Tarih Biliminde Yer ve Zamanın Önemi: Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir.
Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler. Tarih Biliminde Sebep-Sonuç İlişkisinin Önemi: Tarihte, bütün olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her olay kendisinden önceki olayın sonucu, kendisinden sonraki olayın sebebidir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.Tarih Biliminde Olay ve Olgu Kavramları: Olay, insanları ilgilendiren, sosyal, siyasal ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmedir. Olgu, aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Meselâ: Olay > Anadolu’nun Türkler tarafından fethi Olgu > Anadolu’nun Türkleşmesi Olay > Amerika’nın keşfi Olgu > Sömürgeciliğin başlaması.

2=

1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

2)- ARKEOLOJİ (Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.

4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.

7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.

8)- FİLOLOJİ (Dil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.

9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.

10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.

11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.

12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.

Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe, istatistik, psikoloji, astronomi, Tıp, kimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.

 

5=bunu bulamadım kusura bakma...!

 

3 4 3