Cevaplar

2012-11-06T18:41:38+02:00

VEZİN

u lu su lar i le ya kıp gi der sin

tav şan lı da ğı na ba kıp gi der sin

uğ ra dı ğın ye ri yı kıp gi der sin

git ka ra de niz e dol kı zıl ır mak

 

DURAK

Ulu sular ile yakıp/gidersin

tavşanlı dağına bakıp/gidersin

uğradığın yeri yakıp/gidersin

git karadenize/dol kızılırmak

0