Cevaplar

2012-11-06T18:52:17+02:00


SORULAR


42) Türkiyede saltanat ve ulusal devlet taraftarları arasındaki tartışmaların en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar?
a) 1908-1912
b) 1915-1918
c) 1920-1923
d) 1923-1927

43) Türkiyede Şeyh Sait isyanı ve Menemen olayları aşağıdakilerden hangisinin bir süre gecikmesine neden olmuştur?
a) Devletçilik Politikasına 
b) Milletler Cemiyetine girişimize
c) Kadınları siyasal haklar verilimesine
d) Çok partili hayata geçilmesine44) Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Türkiyede Kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda eşitlik amacını gütmektedir?
a) Ögretimin birleştirilmesi
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Cumhuruyetin ilanı
d) Medeni kanunun kabulu

45) Anadolu’nun Batılı devletelerin hammadde kaynağı ve pazarı olma durumundan kurtarılması amacıyla atılmış olan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aşar vergisinin kaldırılması
b) Kapitülasyonların kaldırılması
c) İhracaatın kontrol edilmesi
d) Gümrük vergilerinin yükseltilmesi

46) Türkiyede Meclis Hükümetinden Kabine Sistemine geçiş hangisiyle başlamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Cumhuriyetin ilanı
c) TBMM’nin kurulması
d) Halifeliğin kaldırılması

47) Kurtuluş Savaşının ve Türk inkılabının tarihsel belgesi niteliğinde olan Söylev(NUTUK) hangi yıllar arasında yer alan olayları içermektedir?
a) 1911-1920
b) 1918-1924
c) 1919-1927
d) 1920-1938

48) Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine,1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu gelişmelerin amacı nedir?
a) Kadının yönetime katılmasının sağlama
b) Aile yapısında değişiklik yapma
c) Kadınlar arasında okur-yazar oranınını arttırma
d) Çok partili hayata geçme

49) Ulusal egemenlik,demokrasinin vazgeçilmez temel ögelerinden biridir” aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?
a) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
b) Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
c) Hükümet yetkilerinin meclisten üstün olması
d) Reşit olan har vatandaşın oyunu serbestce kullanması


50) Türkiye Cumhuriyetinde;
I.Ağırlık ve ölçü birimlerinin değişmesi
II.Tekke ve Türbelerin kapatılması
III.Miladi takvimin kabulu
IV.Aşar vergisinin kaldırılması
V.Şapka Kanunun kabul edilmesi
Aşağıdaki gelişmelerin hangisi uluslararası ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?
a) I-III
b) II-IV
c) III-V
d) V-II

51) Aşağıdakilerden hangisi çok partili sisteme geçişin bir süre engellenmesine neden olmuştur?
a) Menemen olayı
b) Çerkez Etem olayı
c) TBMM’de Müdafaa-ı Hukuk Grubunun oluşturulması
d) Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortaya çıkması

52) ”Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için zamanlamanın uygun olması gerekir”
Türkiyede aşağıdakilerden hangi olayda bu ilkeye uyulmamıştır?
a) Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilan edilmesi
b) Cumhuruyetin ilan edilmesinden sonra Terakkperver Cumhuryet Fırkasının Kurulması
c) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin kapatılmasından sonra TBMM’nin açılması
d) Türk Medeni Kanunun kabul edilmesinden sonra kadınlara siyasi haklar verilmesi

53) Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumuda öğretim alanında ikiliği kaldırmak amacını güden gelişmelerden biridir?
a) Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi
b) Devletçilik ilkesinin kabul edelmesi
c) Soyadı kanununun kabul edilmesi
d) Medreselerin kapatılması

54) Lozan barış antlaşmasının milli hakimiyetimizi sınırlayıcı bir hüküm getiren maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk-Yunan ilişkileri
b) Boğazlar Komisyonu
c) Kapiltülasyonlar
d) Kabotaj Sorunun55) İtilaf devletlerinin Lozan Barış Konferansına İstanbul Hükümetini çağırması durumunda Ankara Hükümetinin aldığı önlem aşağıdakilerdan hangsidir?
a) Saltanatı kaldırma
b) Cumhuriyet yönetimini kurma 
c) Hilafeti Kaldırma
d) Vahdettini vatan haini ilan etme

56) Lozan antlaşması, aşağıdaki devletlerden en çok hangisinin otadoğu ile ilgili planlarını bozmuştur?
a) SSCB Rusya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Yunanistan


1 5 1
2012-11-06T19:14:45+02:00

bacım 300 soruyu buralarda zor bulursun git bi yaprak test al ucuz larıda var 

0