Cevaplar

2012-11-06T21:30:21+02:00

Verimli arazilerinin bulunması.

0
2012-11-06T21:30:24+02:00

Mezopotamya Medeniyeti:


           İlk çağlarda Dicle – Fırat ırmakları arasındaki topraklara Mezopotamya denirdi. Mezopotamya Bölgesine M.Ö. 4000 yıllarına doğru Asya’dan gelen Sümerler yerleşmişler ve Mezopotamya Medeniyetinin temellerini atmışlardır. Sümerler’ den sonra bölgede Sami Kavimleri; (Akad, Elam, Babil, Asur) devletlerini kurmuşlardır. Bu devletler Sümer kültür ve uygarlığını benimsemiş ve geliştirmişlerdir. 
Mezopotamya’da oluşan kültür ve uygarlık, ticari faaliyetler, Babil ve Asurluların askeri istilaları arcılığıyla tüm ön Asya’ya yayılmıştır. İlkçağın ilk büyük uygarlığı Mezopotamya’da doğmuştur. 

          Yazı Dil ve Edebiyat: Tarihte ilk defa yazıyı Sümerler bulmuştur. Bu yazıya çivi yazısı denirdi. Yazı kil tabletler üzerine yazılmıştır. Sümerlerin konuştukları dil sondan eklemeli dil grubuna girer. Bu durum onların Asya’dan geldiğini gösterir. Mezopotamya’da destan edebiyatı gelişmiştir. Önemli destanlar; Gılgamış, Yaradılış ve Tufan destanlarıdır. Edebiyatlarında dini konular ağırlıktadır. Yazı insanlığın en önemli uygarlık buluşudur. Yazının icadında sosyal ihtiyaçlar etkili olmuştur. 

          Hukuk: Tarihte ilk yazılı kanunları Sümerlerin Lagaş şehir devleti kralı Urugakina düzenlemiştir (M.Ö. 2375). Bu olayla hukuk devleti kavramı doğmuştur. Mezopotamya’da en geniş hukuki düzenlemeyi Babil Kralı Hammurabi yapmıştır. 

NOT: Sümer Kanunları insancıldır, Hammurabi Kanunları suçlara sert cezalar getirmiştir. Yazılı kanunlarla toplumsal çatışmalar önlenmek istenmiştir. Mal ve can güvenliği güvence altına alınmıştır. Eşitlik hedeflenmiştir.    Din ve İnanış:
       Mezopotamya’da çok tanrılı bir inanç sistemi vardı. Tanrıları insan şeklinde düşünürlerdi. Sümerler önceleri ahret inancına sahiplerdi. Fakat Samilerin gelmesinden sonra öldükten sonra diriliş inancı zayıfladı. Bu sebeple ölüleri için anıt mezar yapmazlar, mezarlarına yiyecek ve eşya koymazlardı. 

      Ekonomi ve Sosyal Hayat: 
Mezopotamya’da ekonomi tarıma dayanırdı. Hayvancılık ve ticarette gelişmişti. Mezopotamyalılar dışarıya tarım ürünleri satarlar, ülkelerinde olmayan kereste ve maden cevheri alırlardı. İlk özel mülkiyet kavramı Mezopotamya’da yaygınlaştığı için halkın sınıflara ayrılması kavramı da burada yaygınlaşmıştır. İhtiyaç fazlası ürünler tapınaklarda depolanırdı. Buradan yurt dışına ihraç edilirdi. Tapınağa getirilen mallarla ilgili rahiplerin kil tabletlere koydukları işaretler zamanla yazıya dönüştü. Bu olay medeniyetteki gelişmenin ihtiyaçlar ve üretimle bağlantılı olduğunu gösterir.
    

 İlk çağın büyük uygarlığının Mezopotamya’da doğmasının sebepleri şunlardır; 

1) Mezopotamya’daki toprakların verimli iklimin yaşamaya elverişli olması. 
2) Mezopotamya’nın ticaret yolları üzerinde bulunması (İletişim noktası). 

         Mezopotamya uygarlığı ilk çağın en eski uygarlığıdır. Diğer bütün uygarlıklar Mezopotamya’dan yararlanmıştır. Mezopotamya uygarlığı, Mısır, Çin ve Hint uygarlıkları gibi su boyu uygarlığıdır. İnsanlığa özellikle yazı, hukuk alanlarında katkı yapmıştır. Bu uygarlık bir çok milletin katkısıyla oluşmuştur.
0