Cevaplar

2012-11-06T22:06:14+02:00
Giriş Maddelerin yapı, fonksiyon, özellikleri ve birbirine karşı davranışlarının incelendiği bilim dalı Kimya olarak tanımlanır. Bu tanım altında yatan kavramları açıklamak amacıyla kimya, birkaç alt dalaayrılmıştır. Bu alt dallardan birisi olan fizikokimya , kimyasal maddelerin fiziksel özellikleri, fiziksel davranışları nın yanı sıra kimyasal reaksiyonların mekanizmalarını kimyasal reaksiyonlardaki ısı,iş,enerji değişimleri reaksiyonların gerçekleşme şartlarını   ve dengeye varış sürecini inceler. Fizikokimyanın inceleme sahasına giren bütün bu konular, temelde iki alt başlık altında elealınır: Kimyasal Kinetik  Kimyasal Termodinamik  . Kimyasal Kinetik ve kimyasal termodinamik Reaksiyonların hız ları, mekanizma ları hıza etki eden faktörler  inneler olduğunu inceleyen fizikokimya alt dalına kimyasal kinetik    denir  . Kimyasal denge ile,kimyasal kinetik arasında yakın bir ilişki vardır. Denge , birim zamanda sağa ve sola doğru olan reaksiyon hızlarının eşit olmasıdır. Kimyasal Termodinamik  , dengeyi ve dengeye varış şartlarını inceler. Kimyasal Kinetik,   dengeye varmadan önceki “hal” den sözeder. Dikkat edilirse kimyasal kinetiğin temelini reaksiyon hızlarının incelenmesi oluşturur.Bu amaçlaönce reaksiyon hızını tanımlamak gerekir. Reaksiyon hızı Reaksiyon hızı iki değişik şekilde tanımlanabilir:a-Bir reaksiyonda birim hacim ve birim zamanda dönüşüme uğrayan maddenin mol sayısıdır.b-Birim zamanda reaktant veya ürünlerin konsantrasyonundaki değişmedir.Birim zaman olarak,saniye, dakika, saat, gün veya yıl alınabilir. Dengeye varışta reaksiyon hızının rolü; v 1 B C Dv 2 şeklindeki denge reaksiyonunu göz önüne alırsak;sağdoğrolareaksiyohızı ;v 1 = k 1 [A][B]   sola doğru olan reaksiyonun zı;v 2 = k 2 [C][D]olacaktır.Dengede v 1 = v 2 olacağındank 1 [A][B] = k 2 [C][D][C][D]K= k 1 /k 2 =[A][B
0