Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-07T14:26:54+02:00

1. Doğal faktörler:

yerşekilleri, iklim, su kanalları , toprak, bitki örtüsü

2. Beşeri faktörler:

siyasi, idari, tarihi, askeri, dini

3. Ekonomik faktörler:

Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları

1. Doğal (Fiziki) faktörler:

a. yerşekilleri:

1. Dağlık ve engebeli yerler seyrek nüfuslu düz arazili sık nüfusludur.

2. Yüksek yerlerde seyrek nüfusludur

3. Türkiyenin dağlarının güney yamaçları bakı durumunda olduğundan daha sık nüfusludur sebebi(sıcakolması)

4. Dağların denize bakan yamaçları çok yağış aldığından daha sık nüfusludur 2-İKLİM:

1 5 1
2012-11-07T14:27:13+02:00

Ülkemizde Nüfüs ve Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Nüfus belirli bir alanda belirli bir zamanda yaşayan insan topluluğudur. Ülkemizde nüfus sayımlarını Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) yapmaktadır. İlk düzenli nüfus sayımı 1927 ikincisi 1935 yılın*da yapılmıştır.
Daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 10 yıl*da bir yapılmasına karar verilmesine rağmen bazı ihtiyaçlardan dolayı 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. En son yapılan nüfus sayımı ise 2000 yılındadır.
Nüfus sayımları ülkemizdeki insan sayısının bilinmesi ve ona göre bazı planlamaların yapılması için önemlidir.

NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:
1. Fiziki Faktörler
a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol*duğu yerlerin genelde kıyı bölgeler olmasında ılı*man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de*ğildir.
b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi Taşe-li platosuMenteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.
c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu*ğu alanlar (Çukurova Gediz B. Menderes) nüfus*ça kalabalık iken Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.
2. Beşeri Faktörler
a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Tür*kiye’de de sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır İstanbul İzmit Adapazarı Bursa Adana ve İzmir buna örnektir.
b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu*dur. Çukurova Gediz Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.
c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay*naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol*duğundanbu alanlarda da nüfus fazladır. Zongul*dak Soma Elbistan buna örnektir.
d. Turizm: Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında*ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş*mıştır.
e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille*rimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir Ankara Kayse*ri İstanbul gibi illerin gelişmesinde ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.


Nüfus dağılışında; su kaynakları toprağın verimi yeraltı zenginlikleri göçler vb. birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir.
Bir yerdeki toplam nüfusun o yerin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus miktarına “nüfus yoğunluğu” denir.

Yoğun Nüfuslu Yerler
• Doğu Karadeniz kıyıları
• Marmara Deniz kıyıları
• Ege Bölgesi’nin kıyıları ile iç kesimlere uzanan ovalar
• Antalya körfezi
• Çukurova
Seyrek Nüfuslu Yerler
• Yıldız Dağları
• Karadeniz Bölgesi’nin dağlık alanları
• Menteşe Yöresi
• Taşeli Platosu
• Teke Yarımadası
• Tuz Gölü çevresi

1 5 1