Cevaplar

2012-11-07T21:46:08+02:00

SİYASİ PARTİ KURULUŞ İŞLEMLERİ
KURUM ADI: İl Emniyet Müdürlüğü İŞLEM HAKKINDA KISA BİLGİ: Siyasi Partilerin İl Teşkilatı kuruluş müracaatları İl Makamına, 
İle Teşkilatı kuruluş müracaatları ise İle Kaymakamlıklarına yapılmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI: İl teşkilatını kurmak üzere parti genel merkezince atanan şahıs tarafından müracaat edilir.
GEREKLİ BELGELER: İlk Kuruluşta İstenecek Belgeler 
Kanun No:2820 (Madde-8) 

Siyasi Partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin İişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. (Parti Genel Merkezinin kuruluşunda)

İllerde kurulacak Parti İl Başkanlığı iin Valilik Makamına, İlelerde ve Beldelerde kurulacak İle Başkanlığı ve Belde Başkanlıklarının kuruluş evrakları Kaymakamlıklara verilir. 

Bildiride; kurulacak siyasi partinin adı, adresi, kurucuların adı,soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla, ikametgahlarının belirtilmesi ve bu bildirimin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır. 

Bilgi ve belgelerin alındığında Parti Genel Merkezi İin İişleri Bakanlığınca, İl Teşkilatları iin Valilik Makamınca, İle ve Belde teşkilatları iin Kaymakamlıklarca alındı belgesi verilir. 

Siyasi Partiye üye Olma ( 2820/11 Md. ) 
Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir. 
Ancak; aynı kanunun 11 maddesinin a ve b fıkrasında yazılı olanlar ile bu sulardan mahkum olanlar Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler. Hükmü yer almaktadır. 

Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi 
(2820/33 Md.) 
Parti kongreleri hari olmak üzere, her kademedeki parti organlarıyla parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin adları, soyadları doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları, ikametgahları ve nüfus cüzdan örnekleri; o mahallin en büyük Mülki Amirliğine, seim veya atanmadan başlayarak onbeş gün iinde yazı ile bildirilir.Valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve belgeler İişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgi ve belgeler de aynı süre iinde doğrudan İişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun 33.maddesi ile Yargıtay'ın 19.02.2003 tarih ve 1123 sayılı yazısı doğrultusunda Siyasi Partilerin Kuruluş, atama, ve kongre sonrasında istenilen evraklar.
KURULUŞ VE ATAMA EVRAKLARI
1. Genel Merkez Atama yazısı (Onaylı 5 Adet)
2. Yönetim Kurulu izelgesi (Tasdikli 5 Adet)
3. Kurucu ve Yönetim kurulundaki şahıslara ait;
a. Nüfus cüzdan sureti (Onaylı 5 Adet)
b. İkametgah ilmuhaberi (Onaylı 5 Adet)
c. Sabıka kaydı (5 Adet)

KONGRE EVRAKLARI
1. Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli 5 Adet)
2. Kongre Divan Tutanağı (5 Adet)
3. Yönetim Kurulundaki Şahıslara ait;
a. Nüfus cüzdan sureti (Onaylı 5 Adet)
b. İkametgah ilmuhaberi (Onaylı 5 Adet)
c. Sabıka kaydı (5 Adet)
Organlarda Görev Alanların İlgi Makamlara Bildirilmemesi 
(2820/115 . Md.) 
Bu Kanunun 33 üncü maddesinde yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları, onbeşmilyon liradan otuzmilyon liraya kadar hafif para cezasına mahkum edilirler. 
Aynı hüküm, her kademedeki parti görevlileri ile yedeklerinin seimi iin yapılacak toplantıların gün ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmeyen parti sorumluları hakkında da uygulanır.
İŞLEM ADIMLARI: 1.İl Teşkilatını kurmak üzere Parti Genel Merkezince atanan şahıs tarafından gerekli belgeler ile birlikte Valilik Makamına müracaat edilir, 

2.Evraklar Valilik Makamından İl Emniyet Müdürlüğüne havale edilir, 

3.Emniyet Evrak Arşiv Şube Müdürlüğüne gelen evraklar buradan Güvenlik Şube Müdürlüğüne havale edilir, 

4.Güvenlik Şube Müdürlüğüne intikal eden evraklar kontrol edildikten sonra, eksik veya tamam olduğu belirtilerek, düzenlenen Alındı Belgesi parti yetkilisine teslim edilir.
BAŞVURU YERİ: İl Teşkilatı kurulması iin Valilik,

İle Teşkilatı kurulması iin İle Kaymakamlıları.
BAŞVURU ŞEKLİ: Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

0
2012-11-07T22:32:05+02:00

PARTİLERİN KURULMASI

Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. MADDE 8 - (Değişik 1. fıkra: 4778 - 2.1.2003 / m.6) Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur.
Siyasî partilerin genel merkezi Ankara'da bulunur.

Siyasî partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar.

Bildiride, kurulacak siyasî partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adlî sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasî parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır.

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alında belgesi verilir.

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile bildiri eklerinin birer takımını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ PARTİLERİN KURULUŞUNU DENETLEMESİ

MADDE 9 - (...) (12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 25. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

SİYASİ PARTİ SİCİLİ

MADDE 10 - Cumhuriyet Başsavcılığınca her siyasî parti için bir sicil dosyası tutulur.

Bu sicil dosyasında:

a) Kuruluş bildirisi ve ekleri,

b) (Değişik: 3370 - 21.5.1987) Merkez organları ile, teşkilat kurdukları il, ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev alanların adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını ve ikametgâhlarını gösterir onaylı listeleri,

c) Partinin faaliyetlerini düzenleyen her türlü yönetmelikler ve diğer yayınları,

d) Partiye kayıtlı üyelerin, ilçelere göre (b) bendindeki bilgileri içeren listeleri,

Bulunur.

Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur.

Siyasî partiler, (b) ve (c) bentlerindeki bilgi ve belgeler ile bunlarda ve parti tüzük ve programlarında yapılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde; (d) bendindeki listeler ile bunlarla ilgili değişiklikleri ise, altı ayda bir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler.

Siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmaları sicillerine işlenir.

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır.

(Ek fıkra: 3420 - 31.3.1988) Siyasî Partilerin bu Kanuna göre yapacakları kongre delege seçimlerinde ve ön seçimlerde (b) ve (d) bentleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listeleri esas alınır.

(Ek fıkra: 3420 - 31.3.1988) Cumhuriyet Başsavcılığı, üye listelerinin düzenlenmesi, yazımı, bunların ilçe seçim kurullarına gönderilmesi ve buna ait işlerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki esaslar dairesinde personel görevlendirebileceği gibi, bu işlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait teknik araçlardan da yararlanabilir. Görevlendirileceklere 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182 nci maddesine göre ücret ödenir. Bu ücretler ile hizmetin ifası için gerekli ödenecek Genel Bütçeden ödenir.

Alıntı

0