Cevaplar

2012-11-08T19:28:52+02:00

Tepkime verecek taneciklerin belirli düzende , yeterli enerji ile çarpışmaları gerekir .
● Birim zamandaki çarpışma sayısını artıran etmenler tepkimeyi hızlandırır .
● Çarpışan taneciklerden aktifleşme enerjisine sahip olanların sayısını artıran
etmenler tepkimeleri hızlandırır .

Kimyasal reaksiyonlar üzerinde yapılan incelemeler , reaksiyon hızına aşağıdaki faktörlerin etki ettiğini göstermiştir ;
1) Madde cinsinin etkisi
2) Derişimin etkisi
3) Sıcaklığın etkisi
4) Temas yüzeyinin etkisi
5) Katalizörün etkisi


1) Tepkimeye Giren Maddelerin Cinsinin Etkisi :


Tepkimeye giren maddelerin kimyasal ve fiziksel yapı ve özelliklerinin tepkime hızına etkisi çok önemlidir .
Tepkimeye giren maddelerin katı , sıvı ya da gaz halinde olması tepkime hızını etkiler . Çünkü gaz tanecikleri serbest hareket ettikleri için çarpışma ihtimali daha fazladır . Bu da gaz tepkimelerinin katı ve sıvı fazdaki tepkimelere göre çok hızlı yürümesine neden olur .

C₍k₎ + O₂₍g₎→ CO₂₍g₎ Yavaş
C₍s₎ + O₂₍g₎→ CO₂₍g₎ Hızlı
C₍g₎ + O₂₍g₎→ CO₂₍g₎ Çok hızlı

Tepkimeye giren maddeler yapısında kimyasal bağ kopması ve atomların yeniden düzenlenmesi gerekiyorsa bu tür tepkimelerde kopacak ve oluşacak bağ sayısı arttıkça tepkime hızı da azalır .
a) Çok sayıda bağın koptuğu ve yerine yeni bağların oluştuğu tepkimelerin eşik enerjileri büyük olduğundan yavaş gerçekleşirler.

ÖRNEK : CH₄ ve C₂H₆ gazlarının yanma tepkimelerini inceleyelim
CH₄ + 2O₂→ CO₂ + 2H₂O


H – C – H + 2 O = O → O = C = O + 2 H – O – H


C₂H₆ + 7/2 O₂→ 2CO₂ + 3H₂O


H – C – C – H + 7/2 O = O → 2 O = C = O + 3 H – O – H
2. tepkimede daha çok bağ koptuğundan daha yavaş gerçekleşecektir .

0
2012-11-08T19:30:01+02:00

etkileşim içine girdiği maddeye de substrat denir. Her enzim, ona özel bir tepkimeyi katalizler.

Gelelim enzim tepkimelerinin hızına etki eden etmenlere... 
Substrat yoğunluğu, tepkime hızını etkileyen etmenlerden biridir. Substrat yoğunluğu artırıldığında tepkimenin hızı bir süre artar. Fakat daha sonra tepkime hızının sabit kaldığını gözleriz. Substrat miktarını ne kadar artırırsak artıralım bu durum değişmez. Bunun sebebi ortamda bulunan enzimlerin bir süre sonra substrata doymuş hale gelmeleri ve hiç boş kalmaksızın çalışmalarıdır. Yani enzim moleküllerinin hepsi bir substrata bağlı durumda bulunurlar, birini bıraktıkları anda diğerine bağlanırlar, sonuçta daha fazla substrat eklemenin bir anlamı kalmaz. 

Enzim yoğunluğu da tepkime hızını etkiler. Eğer yukarıda sözünü ettiğimiz gibi enzim substrata doygun hale gelmişse, ortama enzim eklenmesi bu tepkimenin hızını doğal olarak artırır. Teorik olarak düşündüğümüzde ortamda ne kadar çok enzim olursa tepkimenin hızının o kadar artması beklenir. Fakat enzimin hücre içinde görev yaptığı yerde her zaman yeteri kadar substrat bulunmayacağından, tepkime en yüksek hızda ilerlemeyebilir. Yeterli miktarda substrat olduğu sürece tepkime hızının zamana göre artış grafiği doğrusal olur. 

Sıcaklık, tepkime hızını etkileyen diğer bir etmen. Enzim tepkimelerinde sıcaklığın her 10°C artışıyla tepkime hızı 1-3 kat artar. Bazı enzimlerde bu artış daha fazla olabilir. Hayvansal kaynaklı enzimler genellikle optimum ısıya ancak 40-50° C arasında, bitkisel kaynaklı enzimler ise genellikle 50-60°C arasında erişirler. Fakat sıcaklık enzim tepkimelerinin hızını belli bir seviyeye kadar artırır. Bunun sebebi, az önce sözünü ettiğimiz sıcaklıkların üzerinde proteinlerin bozunmaya başlamasıdır. Enzimler genellikle protein yapıda oldukları için sıcaklıktan etkilenirler. Bu yüzden enzim etkinliği belli bir sıcaklıktan sonra düşmeye başlar ve proteinler bozunduğunda da tamamen sona erer. Tabi burada, 100°C’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklara dayanıklı hipertermofilik bakteriler gibi canlıların bir istisna oluşturduklarını hatırlatalım. 

Enzim tepkimesinin gerçekleştiği ortamın pH değeri de tepkime hızını etkiler. Bildiğiniz gibi pH değeri bir ortamın ne kadar asidik ya da bazik olduğunu gösteren değerdir. Özetle ortam ne kadar asidikse, bu ortamdaki hidrojen iyonları da o kadar fazladır diyebiliriz. Pozitif yüklü hidrojen iyonu, örneğin kimi moleküllerin negatif yüklü bölgelerini etkileyerek bu moleküllerde yapısal değişimlere sebep olabilir ya da olması gerekenden daha bazik bir ortamda bulunan bir molekül, kendi hidrojen iyonunu ortama vermek zorunda kalabilir. Genellikle her tip proteinin en iyi iş gördüğü belli bir pH değeri vardır. (Enzimlerin de protein yapıda olduğunu hatırlayalım.) Bu değeri de o proteinin moleküler yapısı belirler. Örneğin midemizdeki enzimler, midenin asidik ortamında çalışabilir. 

Son olarak enzim tepkimelerinin hızına zamanın etkisinden örneklerle söz edelim. Bir tepkimenin belli bir süre bir hücrede devam ettiğini ve tepkime sonucunda ortamda oluşan ürünün biriktiğini varsayalım. Bu ürün ortamın diyelim ki pH değerinde değişikliğe sebep olabilecek bir yapıda olabilir ve bu durum da protein yapıdaki enzimlerin etkinliğini düşürecektir. 

0