Cevaplar

2012-11-08T19:38:47+02:00

http://www.edebiyatogretmeni.net/12.sinif_dil_ve_anlatim_yazili_sorulari.htm sitesinden baka bilirsin

0
2012-11-08T19:38:49+02:00

Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Ölçü B) Azim C) Cesaret D) Çaba

2.Aşağıdakilerden hangisi “fabl” türünün özelliklerinden değildir?

A)Ders verme amacı güden öğreti­ci nitelikteki öykülerdir.
B)Kahramanları, bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar­dır.
C)Sonunda her zaman bir kıssa­dan hisse vardır.
D)Olmuş ya da olma olasılığı bulu­nan olayları anlatır.

3.15. yüzyıl şairi Şeyhi’nin bu eserindeki kişiler, insan huy ve ihtiraslarını simgeleyen eşek ve öküzlerdir. Hikâye manzum­dur ve mizahi bir dille kaleme alınmıştır. Şeyhi, bu hikâyesiyle vermek istediği “ibret” dersini “Boynuz umdum, kulaktan ayrıl­dım.” diyerek özetlemiştir.

Parçada tanıtılan eser aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)Harname
B)Mantıku’t Tayr
C)Kıssadan Hisse
D)Gülistan

4.Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün ilk temsilcilerinden biri değildir?

A)Beydaba
B)Aisopos
C)Maupassant
D)La Fontaine

5.Yazın İstanbul’a (1)geliyoruz.(2)Sayımız beş onu bulur.(3)Çürümüş anlayışları yıkacağız,orada.
Yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)1. sözcükte zaman kayması vardır. B)2. Sözcükte fiilden isim yapan ek vardır.C)3. Sözcük oluş bildirmektedir D)3. Sözcükte sıfat fiil (acak) kullanılmışır.
6.
1. Masal kahramanları her zaman çevremizde rastladığımız in­sanlardır.
2. Bir masal metni içerisinde, halk edebiyatının diğer türle­rinden örneklere rastlanır.
3. Masallar farklı yerlerde birbir­lerine benzeyebilirler.
4. Türk masallarında zorluk çek­meden başarıya ve mutluluğa erişmek mümkün değildir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde masallarla ilgili yan­lış bir bilgi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7.Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir?

A)Çok belirgin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri içerir. B)Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakmaz.
C)Bu tarz hikâyelere, durum hikâyesi de denir. D)Okuyucunun merak duygusunu sürekli canlı tutar.

8.Diğer edebiyat türleriyle karşılaş­tırıldığındanda en yeni tür aşağıdakiler­den hangisidir?
A)Destan B) Roman C) Fabl D) Masal

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bir ihtiyar, bastonunu tıklata tıklata geliyordu. B) Şimdi alıyor, parasını yavaş yavaş ödüyorsunuz.
C) Yemeye yemeye bir deri bir kemik kalmış.
D) Küçük küçük yazlık evler yapıp satıyorlar.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Çocuk edebiyatı sempozyumunda bir bildiri sundum.
B)Bu kitapların her satırını büyük bir dikkatle inceledim.
C) Sizin semtiniz bizimki kadar düzenli değil.
D) Soruların birkaçını öğrenciler yapamadı.

11.
Son zevke eren kim bu yeryüzünde?
Kim var ki hayata karşı ah etmez?
Sayısız güzellik doğar da günde
Birini sevmeğe bir ömür yetmez.
F.Nafiz Çamlıbel
Dörtlükte altı çizili kelimelerin çeşitleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Sıfat - zamir - isim – isim-fiil
B)Sıfat - zarf - sıfat – fiil
C) Sıfat - edat - isim – isim-fiil
D) Sıfat - edat - sıfat – fiil

12. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcük gruplarından hangisi belirtisiz ad tamlaması değildir?

A) Elinden kayan çay bardağı kırıldı.
B) Nar ağacı bu yıl iyi meyve verecek.
C) Van Gölü’nde canavar var mı?
D) Çelik kapıyı taktırdın mı?

0