Cevaplar

2012-11-08T19:58:21+02:00

 

MOHAÇ SAVAŞI

Belgrad’ın fethinden sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice gerginleşir Macar Kralı IILui, Alman İmparatoru Şarlken’e güvenerek Osmanlı’ya karşı düşmanca bir siyaset izlemeye başlar Bu sıralarda Şarlken’e esir düşen Fransa Kralı I Fransuva’nın yardım isteği üzerine, Macaristan’a sefer açılmasına karar verilir Önce Sadrazam İbrahim Paşa gönderilir Daha sonra Kanuni, yüzbin kişilik ordusuyla sefere katılır 29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Ovasında yapılan savaşta, birçok Avrupa devletinden yardım alan Macaristan ağır bir yenilgiye uğratılır IILui kaçmaya çalışırken bataklıkta boğularak ölür Zaferle neticelenen Mohaç Savaşı sonrasında Osmanlı ordusu Macaristan içlerine yürür ve Budin (Budapeşte) alınır
Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan’ı doğrudan Osmanlı topraklarına katmaz Osmanlı himayesinde bir Macaristan Krallığı kurulmasını daha uygun görür Erdel Voyvodası Jan Zapolya Macar tahtına oturtulur

1 VİYANA KUŞATMASI

Avusturya Arşidükası Ferdinand, ölen Macar Kralı IILui’nin kızkardeşi ile evliydi Bu nedenle, Macaristan tahtının kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve Kanuni’nin tahta geçirdiği Yanoş’u Macar Kralı olarak kabul etmiyordu Kanuni’nin Macaristan’dan ayrılmasından sonra, Budin’e girdi Yanoş’un yardım isteği üzerine Kanuni sefere çıktı
Kanuni 27 Eylül 1529 yılında Avusturya topraklarına girerek Viyana ‘yı kuşattı Ancak yanında yeterli büyüklükte kuşatma toplarının bulunmaması ve kışın erken bastırması yüzünden 17 gün sonra kuşatmayı kaldırarak İstanbul’a döndü

ALMAN SEFERİ

Osmanlı ordusunun Viyana’dan çekilmesinden sonra Ferdinand, Macaristan’ın başkenti Budin’i yeniden kuşattı Bu olay üzerine Kanuni, 1532 yılında Alman Seferi ‘ne çıktı Kanuni’nin amacı Ferdianand ve Şarlken ile bir meydan savaşı yapmaktı Ancak her ikiside bu güçlü ordu karşısına çıkmaya cesaret edemedi Barış istemek zorunda kalan Avusturya Arşidükası Ferdinand ile 1533 yılında yapılan antlaşmaya göre, Avusturya vergi vermeye ve Macaristan’ın işlerine karışmamaya mecbur bırakıldı

MACARİSTAN’IN OSMANLI TOPRAKLARINA KATILMASI

1540 yılında Macaristan Kralı Yanoş’un ölümünü fırsat bilen Ferdinand, Budin’i bir kez daha kuşattı Bu, 1533 yılında yapılan antlaşmanın bozulması anlamına geliyordu Tekrar sefre çıkan Kanuni Avusturya ordusunu Budin önlerinde ağır bir yenilgiye uğrattı 1541 yılında Macaristan’ı doğrudan Osmanlı topraklarına kattı On iki sancaktan oluşan Budin Beylerbeyliği kuruldu

OSMANLI – AVUSTURYA SAVAŞLARI

Ferdinand 1543 yılında, Kanuni’ye elçiler göndererek anlaşmak istedi Ancak, istekleri arasında, Osmanlı egemenliğindeki Macar toprakları da bulunuyordu Kanuni tarafından bu istek reddedilince, Ferdinand Budin’i kuşattı Bunun üzerine Osmanlı, Avusturya üzerine sefere çıktı Bu seferde Estergon ve İstolni-Belgrad Kaleleri fethedildi Avusturya’nın isteği üzerine, 1547 yılında yapılan anlaşma ile savaşa son verildi
Bu yenilgileri bir türlü kabul etmek istemeyen Ferdinand, 1551 yılında Erdel’in işlerine karışmaya başladı Kanuni, Sokollu Mehmed Paşa komutasındaki bir orduyu Erdel’e gönderdi Ayrıca başka bir orduyu da Avusturya üzerine gönderdi Segedin ve Temeşvar Kaleleri önünde yapılan savaşlarda, Avusturya bir kez daha mağlup edildi Ferdinand yeniden barış istemek zorunda kaldı 1562 yılında yapılan anlaşmaya göre; Ferdinand, Erdel’in işlerine karışmamayı ve aldığı yerleri Osmanlı’ya bırakmayı kabul etti

0
En İyi Cevap!
2012-11-08T20:01:29+02:00

Belgrad Seferi 


Rodos’un Fethi

Cezayir Kuşatması

Trablusgarb’ın Alınışı

Mohaç Savaşı

Zigetvar Kalesi

Preveze Deniz Zaferi1 5 1