Cevaplar

2012-09-26T19:41:18+03:00

 

KUVARS İ T 1. G İRİŞ 1.1. Tan ı m ve S ını flama Kuvarsit; genel olarak kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmi ş bir çimento ile birbirlerine çok sa ğ lam ş ekilde ba ğ lanmalar  ı yla olu ş mu ş bir kayaç olup, sedimanter ve metamorfik olmak üzere 2 çe ş idi mevcuttur.Kuvarsitin kimyasal bile ş imi, kuvars, kumta şı (kuvarsl ı gre) v

<

 

0
2012-09-26T19:42:11+03:00

tortul kayaçtır................

0