Cevaplar

2012-11-08T21:00:12+02:00

kitabı aç bak

 xdddddddddddddd

0
2012-11-08T22:06:25+02:00

consumer goods tüketim malları
consumer protection policy tüketicileri koruma politikası
Consumers Consultative
Committee
Tüketici Danışma Komitesi
domestic consumers yerli tüketiciler
durable consumer goods dayanıklı tüketim malları
European Bureau of Consumers
Union
Avrupa Tüketici Birlikleri Bürosu
European Community of Consumer
Cooperatives (EURO-COOP)
Avrupa Tüketici Kooperatifleri
Topluluğu
private consumption tax özel tüketim vergisi
unfair terms in consumer contracts tüketici sözleşmelerindeki haksız
koşullar
contagious bulaşıcı
contagious disease bulaşıcı hastalık
to contaminate bulaştırmak; kirletmek
contaminant kirletici, bulaşan
contact temas,ilişki
in close contact with ile yakın ilişkide olarak
contract sözleşme
contract governed by private law özel hukuka tâbi sözleşme
contract governed by public law kamu hukukuna tâbi sözleşme
contract of limited duration sınırlı süreli sözleşme
contractor yüklenici
contract product sözleşme konusu ürün
contracting parties âkit taraflar
contractual liability sözleşmeden doğan sorumluluk,
akdi sorumluluk
contractual licences sözleşmeye ait lisanslar, akitten
doğan lisanslar
extracontractual sözleşme dışı, akit dışı
high contracting parties yüksek âkit taraflar
insurance contract sigorta sözleşmesi, sigorta akdi
non-contractual liability sözleşme dışı sorumluluk
relevant market for the contract
products
sözleşme konusu ürünler pazar

0