Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-06-10T11:41:01+03:00
SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Temel ihtiyaçlarımızdan biri de “bilme”dir. İnsan içinde yaşadığı doğal ve
toplumsal çevreyi tanımak ister. Ancak bu bilme ihtiyacı gerçekleştirilirken 
bilinenlerin doğru olması da istenir. Bilinenin doğruluğu için de bilimsel yöntem ve
araştırma tekniklerine ihtiyacımız vardır. Bilim insanları, bilimsel yöntem ve
araştırma tekniklerini kullanarak doğru bilgilere ulaşır.
Yöntem (metod); bir etkinlikte bulunurken, bir amacı gerçekleştirirken 
izlenen yol ve uyulması gereken kural anlamına gelir. Ancak her izlenen yol doğru
olmayabilir. Bilimlerin bilimsel bilgi elde etme sürecinde “bilimsel yöntem”den
yararlanması gerekir. O hâlde bilimsel yöntem nedir?
Bu başlık altında öncelikle “bilimsel yöntem” ve “bilimsel yöntemin ilkeleri” belirtilecektir.
Sonra “sosyolojinin bir bilim olduğunun göstergeleri” üzerinde durulacaktır. Daha sonra da 
sosyoloji alanındaki araştırmalarda kullanılan “veri toplama teknikleri” ana hatlarıyla verilecektir.
Ayrıca sosyolojinin “insan bilimleri içindeki yeri” ne de değinilecektir. 
1. Bilimsel Yöntem
Bilimsel yöntem, bizi günlük yaşamda herhangi bir amaca ulaştıran 
yöntemden farklıdır. 
Bilimsel yöntem, “doğal ve toplumsal gerçekliği tanımlamak, 
açıklamak ve bu gerçekliğin yasalarına ulaşmak amacıyla izlenen sistemli bilgi
edinme yoludur.”
Bilimsel yöntem sayesinde elde edilen bilgiler, günlük yaşantımızda elde
ettiğimiz bilgilerden daha güvenilir ve doğrudur. 
Bilimsel yöntem kullanılırken iki temel akıl yürütme ilkesinden
yararlanılır. Bu akıl yürütme ilkelerini bütün bilimler kullanmaktadır. 
Tüme varım (endüksiyon) ilkesi, tek tek gerçekleşen olayların 
gözlenmesi sonucu genel yasa ya da ilkelere ulaşma yoludur.
Zihnin özelden genele doğru yaptığı bir akıl yürütmedir. Bu akıl yürütmede
birbirine benzer olaylar incelenerek olaylar hakkında genel geçer sonuçlara
ulaşılır. Örneğin, belirli yıllarda yüksek enflâsyondan dolayı toplumsal sorunların
arttığı tespit edilmişse, yüksek enflâsyonun toplumsal sorunları artırdığı gibi genel
bir sonuca ulaşılır.
Tümden gelim (dedüksiyon) ilkesi, genel bir ilkeden hareketle özel
olayları açıklama yoludur.
Tümden gelim, tüme varım akıl yürütme ilkesinin tam tersidir. Bu yolla
zihin, genelden özele doğru bir akıl yürütme yapar. Örneğin, “Enflâsyon artarsa
toplumsal sorunlar artar” ilkesinden hareketle bu yıl da enflasyonun yüksek olduğu
görülürse, toplumsal sorunların artacağı sonucuna ulaşmak mümkündür. Tümden
gelim, bilgi edinmek ve edinilen bilgiyi geliştirmek için genelden özele doğru giden
bir düşünce sürecidir. 
Tüme varım ve tümden gelim kavramlarına dikkat ediniz. Bu iki kavramı birbirine
karıştırmayınız. 
Bilimsel Yöntemin Temel Aşamaları:
Şimdi bilimsel bir araştırmada izlenmesi gereken aşamaları görelim.
Bilimsel bir araştırma sonucunda incelenen konu hakkında doğru, güvenilir bilgi
elde etmek için genelde dört temel aşamadan geçilir. Bunlar; gözlem, varsayım,
deneyleme ve genelleme aşamalarıdır.
Gözlem 
Gözlem, genel olarak duyu organları yoluyla bilgi edinme anlamına gelir.
Bilimsel bir araştırmada gözlem, araştırmacının araştıracağı konuyu belirleyip ilk
verileri toplaması olarak nitelendirilebilir. Bu aşamada araştırmacı “tüme varımsal”
akıl yürütme ilkesini kullanır.
Örneğin; Çocukların suç işlemesi..
0