Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-09T11:15:33+02:00

alın:alnı

boyun:boynu

omuz:omzu

akıl:aklı

fikir:fikri

ufuk:ufku

sabır:sabrı

gönül:gönlü

burun:burnu

0
2012-11-09T11:24:11+02:00

SES DÜŞMESİ

Bazı sözcüklerin çekimlenirken veya füretilirken, seslerinden birisinin düşmesi olayına "ses düşmesi" denir.

a) Sonunda "k" ünsüzü bulunan sözcüklere küçültme eki getirildiğinde sondaki "k" ünsüzü
düşer.

yumuşak + çık -> yumuşacık minik + cik —> minicik

 küçük + cük —> küçücük ufak + cık -> ufacık

b) Bazı sözcüklerden " -l" ekiyle fiiller türetilirken sözcük sonlarındaki "k" ünsüzleri düşer.
yüksek + l -» yükselmek

alçak + l -» alçalmak

ufak + l —> ufalmak

c) İki heceden oluşan ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan organ ve akrabalık adlarına
ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer.

omuz + u -» omzu oğul + u -» oğlu alın + ı —> alnı

d)  Arapçadan dilimize geçen bazı sözcükler yardımcı fiillerle birleşik fiil yaparken veya
ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer.

emir + i -> emri                                        emir + etmek -» emretmek

akıl + a -» akla                                          akıl + etmek -» akletmek

e)  Bazı bileşik sözcüklerde, sözcük içindeki benzer hecelerden ya da ünlülerden biri
düşer.

pazar + ertesi -> pazartesi biri + birine -> birbirine cuma + ertesi —> cumartesi

f) Turkçede iki ünlü yan yana bulunmadığı için ünlü ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan
bir sözcükle birleşirken ünlülerden biri düşer. Buna "aşınma"da diyebiliriz.

ne + için —> niçin

 kahve + altı —> kahvaltı

ne + asıl -» nasıl

g) Bazı isimlerden " - le - " ekiyle fiil türetilirken sözcüğün son hecesindeki ünlü düşer.

ileri + le -> ilerlemek

koku + la -» koklamak

h) Bazı fiillerden yeni sözcükler türetilirken fiillerin ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.

ayır + ıntı —> ayrıntı savur + ul -» savrulmak

devir + ik -> devrik

alıntı....

0