Cevaplar

2013-10-17T17:44:06+03:00
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1- Bu Yönergenin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yürütülen hizmetlerle ilgili olarak bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.KapsamMadde 2- Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki faaliyetlerini ve bu faaliyetlerde kullanılacak dilekçe ve formlara ilişkin esas ve usul hükümlerini kapsar. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.Hukuki dayanakMadde 3- Bu Yönerge, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 33 üncü maddeleri ile 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 5 inci ve 27/04/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.TanımlarMadde 4- Bu Yönergede geçen;Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,Genel Müdürlük : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,Genel Müdür : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,Daire Başkanlığı : Nüfus Hizmetleri Daire Başkanlığını,Planlama, İşbirliği ve Teşkilat Daire Başkanlığını,Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığını,Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,Türk Vatandaşlığını Kazanma İşlemleri Daire Başkanlığını,Türk Vatandaşlığının Kaybı İşlemleri Daire Başkanlığını veİdari Hizmetler Daire Başkanlığını,Başvuru sahibi : 4982 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkinYönetmelik kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarakBakanlık veya Genel Müdürlüğe başvuran gerçek ve tüzelkişileri ve bunların vekillerini,Dosya Planı : Erişime olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin konularını,Türlerini, düzenleme ve güncelleme tarihlerini, gizlilikderecelerinin bulunup bulunmadığını ve hangi birimdebulunduğunu gösteren planı,Bilgi : Genel Müdürlüğün kayıtlarında yer alan 4982 sayılıKanun kapsamındaki her türlü veriyi,Belge : Genel Müdürlükçe sahip bulunulan 4982 sayılı Kanunkapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya,evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat,kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita,elektronikortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veritaşıyıcılarını,Bilgi veya belgeye erişim : İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum veyakuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgeninbir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkünolmadığı hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgeninaslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veyaişitmesine izin verilmesini,Kurul : 4982 sayılı Kanunda tanımlanan Bilgi EdinmeDeğerlendirme Kurulunu,Kanun : 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme HakkıKanununu,Yönetmelik : 27/4/2004 tarihli ve 25445 sayılıResmi Gazetedeyayımlanan Bilgi Edinme Hakkı KanunununUygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller HakkındaYönetmeliği,ifade eder.
1 5 1