Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T16:43:53+02:00

Türkiye'de Folklor Araştırmaları

Halkbilimi olarak da nitelendirilen folklor araştırmaları Türkiye'de 20. yüzyılın başların­da başlamış, Meşrutiye ve Cumhuriyet dö­nemlerinde aydınların ilgsi ve Macar türkologlarından Ignâcz Kûnos gibi yabancı araştır­macıların katkılarıyla gelişerek saygınlık ka­zanmıştır. Şinası ve Ahmed Vefik Paşa ata­sözlerini, Mehmed Tevfik ve Ahmed Midhat ise halk fıkralarını ve öykülerini derlediler. Ziya Gökalp, 1923'te derlediği halk masalları­nı Altın Işık adıyla yayımladı.
Cumhuriyet döneminde Halkevleri'nin ku­rulması folklor araştırmalarına yeni bir ivme kazandırdı. Sayıları 400'ü bulan Halkevleri ve Halkodaları, araştırmalar yapmaya ve çalış­malarını dergiler aracılığıyla yaymaya başladı­lar. 1927'de ilk kez bir Türk Halkbilgisi Derneği kuruldu. Türk Dil Kurumu'nun araş­tırmalarının da bu çalışmalara büyük katkısı oldu.
Daha önce İstanbul Üniversitesi'nde Ziya-eddin Fahri Fındıkoğlu ve Fuad Köprülü'nün halk edebiyatı konusunda başlattıkları çalış­malar, ilk kez 1946'da Pertev Naili Boratav'ın çabasıyla Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nde bir halkbilim arşivinin kurulma­sıyla somutlaştı ve halk edebiyatı dersleri ders programlarına alındı.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Türk Folklor Enstitüsü ve Milli Folk­lor Araştırma Dairesi kuruldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurdukları halkbilim kulüpleri de bu konuda özgün çalışmalarıyla önemli katkılar sağladılar.

 

2 3 2