Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T16:38:48+02:00

Bilinç dışı

Bilinç öncesi ya da ön bilinç

2 5 2
2012-11-10T17:48:31+02:00

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ EKOLLERİ
Gelişim Psikolojisi: Doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam sürecinde insan gelişiminin evreleri, yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir. Gelişimdeki evrensel nitelikler, kültürel ve bireysel farklılıklar üzerinde çalışır.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ EKOLLERİ1.YAPISALCILIK Strüktüralizm, VVilhelm VVundt
Psikoloji, insanın nasıl davrandığını değil, bilinçli olup olmadığını konu edinmelidir. Bilinç, insanın kendi duygu ve düşüncelerinin ve etrafında olanların farkına varma yeteneğidir. İnsan bu bilinçli halini içebakış yöntemiyle kazanmaktadır.
Psikolojinin amacı insan zihnini oluşturan bilinç öğelerini birleştirmek ve çözümlemektir.

2.DAVRANIŞÇILIK Bihevyorizm, J. B. Watson Ivan Pavlov Thorndike Skinner J. Locke Guthrie
İçebakış yöntemine şiddetle karşı çıkmışlardır. Bilim "mekanik, fiziksel ve materyalist" olmalıdır. Psikoloji soyut bir kavram olan bilinci incelememelidir. Çünkü bilinç üzerinde deney yapılamaz. İnsan çevreden gelen uyarıcılara karşı kazandırılmış tepkilerden başka bir şey değildir.Bütün psikolojik durumlar bir uyaran - tepki olarak özetlenebilir. Deney ve gözleme ağırlık verirler. Psikolojinin konusu, doğrudan doğruya gözlenebilen, ölçülebilen dış eylemler olmalıdır. Davranışın niçin olduğu değil, nasıl olduğu önemlidir.
3.PSİKO-ANAliTİK YAKLAŞIM :Dinamik veya Derinlik Psikolojisi, Sigmund Freud, Erikson
Davranışların asıl kaynağı bilinçaltındadır. Bilinçaltına inebilmek için psikanalizim metodu kullanılır.Ruhsal yaşamın biyolojik temellerine dikkat çekmişlerdir.Davranışlar içten gelen dürtü sonucunda oluşur. Temelde libido (cinsellik) ve ölüm (saldırganlık) olmak üzere iki dürtü vardır.Kişiliğin oluşumunda ve olayların analizinde çocukluk yaşantıları ve bu dönemdeki anne-baba tutumu önemlidir.Eriksonr17;a göre davranışlar biyolojik kökenli dürtülerle birlikte, içinde bulunulan kültürün etkisi altındadır. Gelişim yaşa bağlı olarak sekiz ayrı dönemde gerçekleşir. Her dönemde atlatılması gereken bir kriz yaşanır

4.BİLİŞSEL YAKLAŞIM: Wertheimer Kofka Köhler Piaget Bruner Asubel Wıgotskı Wertheimer, Kofka ve Köhler gestalt ekolünü ortaya koımuşlardır.
Bireye ve davranışlarına bütünsel bakmışlardır.
Bilişsel gelişimin en önemli temsilcisi Piaget'dir. Davranışları zihinsel bir süreç olarak ele almışlardır. Biliş, zeka, ilgi, algı, düşünme, kavrama,şema,adaptasyon ve dengeleme kavramları üzerinde durmuşlardır.
Bruner, bilişsel gelişim fonksiyonlarını eylemsel, imgesel ve sembolik dönemlerde incelemiştir.
Bruner, öğrenmenin sosyal ve kültürel yönlerini de içine alacak şekilde öğrenme teorisini genişletmiştir.
Bruner ve Piaget; bilginin kodlanması, işlenmesi, depolanması ve sıralanması üstünde durmuşlardır.
Bruner, öğrenmeyi, öğrenenin yeni fikirler oluşturduğu veya eski bilgilerine yeni kavramlar eklediği aktif bir süreç olarak görür. Öğrenen; bilgi parçalarını seçer, onları değişik durumlara transfer eder, hipotezler oluşturur, kararlar verir ve bütün bunları bir bilişsel yapı içine yerleştirir.
Vıgotskı'ye göre tüm psikolojik süreçler insanlar arasında özellikle çocuk ve yetişkinler arasında paylaşılan sosyal süreçlerle başlar.

5.İNSANCIL YAKLAŞIM A. Maslow C. Rogers Kohlberg
Davranışın temelinde ihtiyaçlar (güdüler) vardır. Algılama ve benlik tasarımı üzerinde durur.Kurucuları Geştaltçılardan etkilenmiştir. Adından da anlaşıldığı gibi insanı yani bireyi esas almaktadır.İnsan, birey olarak değerli ve benzersizdir. İnsen tehlikeli bir varlık değil, iyilik temelleri üzerine kurulu değerli bir varlıktır.

6.NÖRO-BİYOLOJİK YAKLAŞIM :W. James Hebb
Davranışların temelinde nöro-biyolojik sistemin etkileri üzerinde dururlar. Davranışların temelinde son derece karmaşık sinirsel süreçler yer alır. İncelemeler genellikle hayvanlar üzerinde yapılmıştır. Beynin elektrotlarla uyarılması sonucunda farklı davranışlar gösterildiği deneylerle görülmüştür.
Beynin farklı bölgeleri farklı işlevler görürler. Bu işlevlerden biri beyin kabuğu ile ilgilidir. Korteks olarak adlandırılan beyin kabuğu, çoğu zaman saldırma ve ket vurma gibi özellik gösterir.
Yüksek eğitim görmüş kişilerde saldırganlık davranışının az olması, bu kişilerin korteksinin çok gelişmiş olmasındandır.

0