Cevaplar

2012-11-10T19:32:54+02:00

1.
I. DNA'daki kodon sırasının mRNA'ya aktarılması
II. Amino asitlerin tRNA'ya bağlanması
III. Amino asitlerin birbirine bağlanması
Yukarıdaki protein sentezi ile ilgili olaylardan hangisi ri-bozomlarda gerçekleşir?

A) I ve II
B) I,II ve III
C) II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III

2. Canlılarda enzim sentezlenirken;
I. mRNA sentezlenmesi
II. tRNA'ların amino asit taşıması
III. Amino asit sentezlenmesi
IV. Proteinlerin koenzimle birieşmesi
V. Amino asitlerin peptit bağı ite birleşmesi olayları gerçekleşmektedir.
Buna göre azotun ilk kullanıldığı ve enzimin işlerlik kazandığı olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve V
E) I ve V

3. Protein sentezinde;
I. Enzim
II. ATP
III. mRNA
IV. Amino asit
moleküllerinden hangilerinin miktarı azalır?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve. IV
E) I ve III

4. Proteinin sentezinde aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir?

A) mRNA sentezi
B) tRNA'nın amino asit bağlaması
C) Ribozomun mRNA ile birleşmesi
D) Peptit bağı oluşması
E) Kodon antikodon uygunluğunun sağlanması

5. 1200 amino asitten oluşan bir proteinin senteziyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) DNA'daki toplam nükteotit sayısı en az 3600'dür.
B) Sentezde en çok 20 çeşit amino asit kullanılabilir.
C) Sentez sırasında 1199 su açığa çıkar.
D) Amino asitlerin kullanılması hücrenin osmotik basıncını azaltır.
E) Bu sentezde kullanılan mRNA'da en az, amino asit sayısı kadar kodon bulunur.

6. Amino asitlerden oluşan proteinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reaksiyonlarda su oluşması
B) Proteinlerin ribozomda sentezlenmesi
C) Amino asitlerin peptit bağıyla bağlanması
D) Amino asitlerin farklı sayı ve sırada dizilmesi
E) Kodon ve antikodonların zayıf hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanması

7. İnsanda vücut hücreleri aynı kalıtsal yapıda olmasına rağmen, farklı dokularda farklı mRNA'lar üretilmektedir.
Farklı mRNA'ların oluşması;
I. Hücrelerin farklılaşması
II. Hücrelerde salgı çeşitliliğinin artması
III. Hücreler arası iş bölümünün oluşması
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I,II ve III

8. Protein sentezinde;
I. DNA'nın eşlenmesi
II. mRNA'nın sentezlenmesi
III. Amino asitlerin birleşmesi olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Bir hücrede sentezlenen protein molekülünün büyüklüğü aşağıdaki ifadelerden hangisinin sayısına bağlı değildir?

A) Kullanılan amino asit
B) Oluşan peptit bağı
C) mRNA'daki kodon
D) Görev yapan tRNA
E) Ribozom

10. Eşit sayıda amino asitten oluşan iki proteinin birbirinden farklı olduğu;
I. Sentezde oluşan su sayısı
II. Amino asitlerin dizilişi
III. Oluşan peptit bağı sayısı
IV. mRNA'daki nükleotit dizilişi ifadelerinden hangileriyle belirlenebilir? 

3 5 3