Cevaplar

2012-11-11T15:09:19+02:00

cümle sonu -kısaltmalar

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T15:09:31+02:00

1 Cümlenin sonuna konur: 
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu 
(Reşat Nuri Güntekin)
2 Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb (albay), Dr (doktor), Yrd Doç (yardımcı doçent), Prof (profesör), Cad (cadde), Sok (sokak), s (sayfa), sf (sıfat), vb (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm (Almanca), Ar (Arapça), İng (İngilizce)
UYARI: Ancak, bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz:
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu); KB (Kutadgu Bilig), TD (Türk Dili); B (batı), D (doğu), GB (güneybatı), GD (güneydoğu); m (metre), cm (santimetre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre); C (karbon), Fe (demir)
3 Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
3 (üçüncü), 15 (on beşinci); II Mehmet, XIV Louis, XV yüzyıl; 2 Cadde, 20 Sokak, 4 Levent
UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
3, 4 ve 7 maddeler; XII – XIV yüzyıllar arasında
4 Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I 1 A a 
II 2 B b
5 Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
2951453, 29X1923
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir Bu durumda ay adların dan önce ve sonra nokta kullanılmaz:
29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923
6 Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 0915'te kalktı Toplantı 1300’te başladı
Tören 1730'da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır 
(Tarık Buğra)
7 Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960
8 Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326197, 49750812, 28434250310500
9 Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 45=20

10 Jeodezide NOKTA: Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları (xy:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb gibi) işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır 


2 4 2